UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, spółdzielni i zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki oświaty, kultury i zdrowia, instytucje pomocy i integracji społecznej oraz innych zainteresowanych z obszarów rewitalizacji wskazanych w opracowanym Programie Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023, do zgłaszania własnych projektów i przedsięwzięć, jako propozycji zadań do ujęcia w ramach aktualizacji Programu Rewitalizacji.

W naszym mieście przedsięwzięcia na obszarach kryzysowych realizowane są w sposób kompleksowy tzn. łączący sferę społeczną, gospodarczą, infrastrukturalną i środowiskową tak, aby  w sposób skoordynowany wyprowadzać obszary zdegradowane z kryzysu oraz podnieść jakość życia osób zamieszkujących na nich.

Działania podejmowane w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zwiększą szanse na zatrudnienie, poprawę ładu przestrzennego, podniesienia poczucia bezpieczeństwa oraz zmienią pozytywnie wizerunek obszarów poddanych rewitalizacji, które staną się przyjazne dla lokalnej społeczności. Ujęcie projektu rewitalizacyjnego w Programie Rewitalizacji umożliwia uprawnionym beneficjentom m.in. pozyskanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zgłoszenia projektów należy dokonać na karcie projektu dostępnej poniżej lub w „materiałach do pobrania”

Wypełnioną kartę projektu rewitalizacyjnego należy dostarczyć w terminie od 19.07.2019 do 08.08.2019r. osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jan Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, pok.115 oraz przesłać w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres: rewitalizacja@um.ostrowiec.pl.

document Karta projektu rewitalizacyjnego zgłaszanego (311 KB) document do ujęcia w  Programie Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 w ramach aktualizacji dokumentu (310 KB)

document Załacznik nr 1 Zasady składania kart (4.33 MB)

document Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna (15 KB)