Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zawiadamia, że zakończono prace nad projektem aktualizacji „Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023”.

W związku z powyższym zapraszamy do składania uwag w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu w/w aktualizacji Programu w dniach od 04.11.2019r. do 25.11.2019r. na przygotowanym Formularzu Konsultacyjnym.

Założenia do projektu aktualizacji „Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023” wraz z Formularzem Konsultacyjnym dostępne są na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl w zakładce „Rewitalizacja” od dnia 04.11.2019r. Z treścią dokumentu  można zapoznać się także w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Wydział Planowania i Rozwoju, pok. 114, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Wypełnione dokumenty można składać w następujący sposób:

  • osobiście lub listownie na adres: Wydział Planowania i Rozwoju, Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, pok.114,
  • drogą elektroniczną (bez konieczności opatrywania korespondencji elektronicznej bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym) na adres e-mail: rewitalizacja@um.ostrowiec.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Nie będą rozpatrywane:

  • opinie i wnioski, które wpłyną po wymaganym terminie,
  • dokumenty niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Niniejsza informacja i/lub obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od daty jego ukazania się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim www.um.ostrowiec.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta  Ostrowca Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5.

pdf Założenia do projektu aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (182 KB)

pdf Zaktualizowane tabele do projektu aktualizacji Programu Rewitalizacjiczniki miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 2023 (4.96 MB)

pdf Obwieszczenie 04 11 2019 (93 KB)

document FORMULARZ KONSULTACYJNY do projektu aktualizacji Programu Rewitalizacji (66 KB)