Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

W dniu 14.11.2019r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Spotkanie prowadzone przez przedstawiciela Instytutu Badawczego IPC sp. z o.o., Pana Marka Karłowskiego miało charakter otwarty, co oznacza że udział w nim wziąć mogły zarówno podmioty gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje, stowarzyszenia, jak również każdy zainteresowany procesem rewitalizacji mieszkaniec naszego miasta.

Podczas spotkania zainteresowanym został przedstawiony cel oraz zakres opracowanej aktualizacji Programu Rewitalizacji. Obecni na spotkaniu zostali zapoznani z nowymi projektami, które zostały zgłoszone w ramach aktualizacji Programu, jak również ze stanem realizacji projektów zapisanych w Programie Rewitalizacji.

W trakcie panelu dyskusyjnego osoby zgromadzone pozytywnie oceniły prowadzone prace rewitalizacyjne, zauważając zmiany jakie dokonują się w ich najbliższym otoczeniu a zmierzające do ożywienia wytypowanych zdegradowanych obszarów naszego miasta.

Poniższe zdjęcia przedstawiają uczestników biorących udział w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym