UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

Zgodnie z zapisami dotyczącymi monitorowania Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 przygotowane zostało sprawozdanie z postępu jego realizacji za 2019 rok.

Sprawozdanie przygotowane zostało na podstawie informacji przekazanych przez podmioty realizujące projekty rewitalizacyjne za pośrednictwem kart monitorujących stopień realizacji poszczególnych projektów wpisanych do Programu oraz informacji udostępnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy.

W związku z brakiem możliwości zorganizowania spotkania Komitetu Monitorującego w formie tradycyjnej, ze względu na panującą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, członkowie Komitetu zostali zapoznani ze sprawozdaniem drogą elektroniczną. Sprawozdanie uzyskało pozytywną opinię Komitetu Monitorującego.