UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

Drugie już spotkanie Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odbyło się w Urzędzie Miasta w dn.23.03.2018r. Spotkanie otworzył powitaniem członków Komitetu Przewodniczący Komitetu Monitorującego - Mariusz Kosiarz przedstawiając zebranym porządek obrad do zaakceptowania.

Spotkanie głownie poświęcone było...

W Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023., które otworzył Pełnomocnik ds. Rewitalizacji, Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju - Dominik Smoliński.

Komitet został powołany 14 lipca 2017r. przez Prezydenta Miasta...

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wydał Zarządzenie nr IV/381/2017 z dnia 14 lipca 2017 w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023, w skład którego wchodzi osiemnastu przedstawicieli m in. podobszarów rewitalizacji, spółdzielni, instytucji publicznych, sektora...

 

W odpowiedzi na ogłoszony  w dniach od 15.03.2017r. do 07.04.2017r.  otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych, którzy chcą wziąć udział w realizacji projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta...

 

Informacja

Na podstawie Regulaminu Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr IV/76/2017 z dnia 7 lutego 2017r informujemy, że w oznaczonym terminie tj. w dniach 30.03 -24.04.2017r. nie zgłosiła się wymagana Regulaminem liczba kandydatów na...

INFORMACJA O NABORZE NA CZŁONKA KOMITETU MONITORUJĄCEGO „PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2016-2023”

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ogłasza nabór na członka Komitetu Monitorującego, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Zarządzeniem nr IV/76/2017 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego...

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” do dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w...

W dn. 28.12.2016r. Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podjęła uchwałę przyjmującą Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

 

Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 sporządzony został w związku z potrzebą określenia charakteru i zakresu postulowanych inwestycji i działań...