Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

Uwaga oblodzenie !!!

- czytaj więcej...
 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” do dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w...

W dn. 28.12.2016r. Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podjęła uchwałę przyjmującą Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

 

Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 sporządzony został w związku z potrzebą określenia charakteru i zakresu postulowanych inwestycji i działań...

Logo rewitalizacji

Zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w planowaniu działań rewitalizacyjnych w obszarach problemowych naszego miasta. W tym celu udostępniamy specjalną, dedykowaną zakładkę internetową, gdzie publikować będziemy różnorodne informacje, materiały poglądowe, sprawozdania i sondaże dotyczące rewitalizacji w Ostrowcu. Mamy nadzieję, że wśród nich...