UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Szanowni Ostrowczanie,

 

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego kontynuuje prace nad Strategią Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Strategia ta stanie się wyznacznikiem działań naszego samorządu na najbliższe kilka lat i zostanie przedłożona Wysokiej Radzie do przyjęcia w formie uchwały. Chcemy, by w pełni odpowiadała ona potrzebom, oczekiwaniom i aspiracjom mieszkańców naszego miasta oraz przedsiębiorców w nim działających. Dlatego przystępujemy do szerokich konsultacji społecznych z osobami i podmiotami reprezentującymi różne, lokalne środowiska społeczne i zawodowe oraz posiadającymi największy wpływ na rozwój Ostrowca Świętokrzyskiego. Kluczową rolę odgrywają z tym zakresie Radni Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Konsultacje te zostaną przeprowadzone w formie tzw. warsztatów strategicznych, podczas których wspólnie dokonamy analizy strategicznej miasta, wskażemy jego cele rozwoju oraz określimy konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne, organizacyjne, informacyjne i inne, które będziemy realizować w bliskiej i dalszej przyszłości.

Przyjęty program konsultacji jest następujący:

 • szkoleniowe warsztaty strategiczne, które odbędą się 14 września 2020 r. w godzinach 12.30-15.30 (3h). Celem szkoleniowych warsztatów strategicznych jest przygotowanie uczestników do pracy podczas konsultacyjnych warsztatów strategicznych;
 • gospodarcze, konsultacyjne warsztaty strategiczne, które odbędą się w dniach 15 i 16 września 2020 r. w godzinach 9.30-16.30 (2x7h). Warsztaty te poświęcone będą rozwojowi gospodarczemu miasta, w tym m. in.: jego atrakcyjności inwestycyjnej; infrastrukturalnym, prawnym, informacyjnym i rynkowym warunkom prowadzenia w nim działalności gospodarczej; infrastrukturze otoczenia biznesu; zamiarom inwestycyjnym lokalnych firm; ich innowacyjności i konkurencyjności; promocji gospodarczej miasta; wsparciu rozwoju gospodarczego przez samorząd miasta; udostępnianiu przedsiębiorcom nieruchomości komunalnych; rozwojowi funkcji turystyczno-rekreacyjnych miasta; rolnictwu; funkcjonowaniu i rozwojowi handlu, gastronomii oraz usług; kwalifikacjom zawodowym mieszkańców i ich skłonności do przedsiębiorczości; bezrobociu; komunikacji biznesowej
  w układzie „władze miasta – przedsiębiorcy i naczelna kadra zarządcza”; bezpieczeństwu działalności gospodarczej; funkcjonowaniu jednostek i spółek miasta w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych oraz pokrewnym zagadnieniom,
 • społeczne, konsultacyjne warsztaty strategiczne, które odbędą się w dniach 17 i 18 września 2020 r. w godzinach 9.30-16.30 (2x7h). Warsztaty te poświęcone będą rozwojowi społecznemu miasta, w tym m. in.: mieszkalnictwu; zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych (alkoholizm, narkomania, przemoc itp.); bezpieczeństwu publicznemu i prywatnemu; pomocy i opiece społecznej; lecznictwu i profilaktyce zdrowotnej; opiece, wychowaniu i edukacji żłobkowej i przedszkolnej; szkolnictwu podstawowemu, średniemu; zawodowemu i wyższemu; edukacji i postawom obywatelskim; problemom i integracji osób niepełnosprawnych; problemom i aktywizacji ludzi starszych; sztuce, rozrywce i kulturze; sportowi i rekreacji; obiektom zabytkowym; infrastrukturze technicznej, z której korzystają mieszkańcy; cmentarnictwu; komunikacji publicznej; komunikacji społecznej w układzie „władze miasta – mieszkańcy”; rozwojowi administracji miejskiej i doskonaleniu jej kadr; funkcjonowaniu jednostek i spółek miasta w zakresie świadczenia usług dla mieszkańców oraz pokrewnym zagadnieniom,
 • przestrzenno-środowiskowe, konsultacyjne warsztaty strategiczne, które odbędą się
  w dniach 21 i 22 września 2020 r. w godzinach 9.30-16.30 (2x7h). Warsztaty te poświęcone będą rozwojowi przestrzenno-środowiskowemu miasta, w tym m. in.: obecnemu zagospodarowaniu przestrzennemu miasta i planowaniu jego przestrzeni, ładowi i estetyce przestrzeni publicznych i prywatnych; walorom środowiskowym miasta; prawnym formom ochrony fauny, flory i krajobrazu; głównym źródłom zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb; zanieczyszczeniom, które przedostały się do lokalnego środowiska; działaniom na rzecz usuwania zanieczyszczeń z lokalnego środowiska i rewitalizacji ekosystemów; źródłom hałasu, jego ograniczaniu i izolowaniu; gospodarce zasobami wód powierzchniowych
  i podziemnych; konfliktom między sferą gospodarczą i społeczną a środowiskową sferą miasta; założeniom parkowym, zieleni przydrożnej, ulicznej i innym tzw. założeniom zielonym; edukacji ekologicznej ludności; doskonaleniu efektywności energetycznej gospodarstw domowych; wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii; gospodarce odpadami komunalnymi; usuwaniu wyrobów zawierających azbest; pozyskiwaniu i udostępnianiu przez miasto informacji nt. lokalnego środowiska, zanieczyszczeń i gospodarki odpadami; kontroli przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska; współpracy miasta
  z organizacjami proekologicznymi; opiece nad zwierzętami bezdomnymi; działalności nadleśnictw; funkcjonowaniu jednostek i spółek miasta w zakresie ochrony i rewitalizacji środowiska oraz pokrewnym zagadnieniom.

W związku z powyższym, zapraszam do udziału ww. warsztatach, które odbędą się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26A.

W związku z trwająca pandemią oraz charakterem spotkania, nie będziemy mogli przeprowadzić warsztatów dla grupy większej niż 40 osób, dlatego też, będziemy gwarantowali zapewnienie miejsca dla pierwszych 40 uczestników, którzy zgłoszą się w pierwszej kolejności. Prosimy zatem o potwierdzenie udziału maksymalnie do dnia 8 września pod nr. tel. 41 26 72 188 lub
41 26 72 139 bądź na adres e-mail: srg@um.ostrowiec.pl .

 

                                                                                               Prezydent Miasta

                                                                                               Ostrowca Świętokrzyskiego

                                                                                               Jarosław Górczyński