Gęsta mgła

Data utworzenia 2021-03-02 13:00:01Ważne do 2021-03-03 09:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłachPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Cały ubiegły tydzień trwały konsultacje oraz warsztaty mające na celu opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2030. Spotkania podzielone zostały na 3 obszary: gospodarcze, społeczne i środowiskowo-przestrzenne. W pierwszej kolejności przedstawiciele lokalnego biznesu, prezesi ostrowieckich spółek oraz jednostek gminnych rozpoczęli spotkania warsztatowe poświęcone rozwojowi gospodarczemu miasta, w tym m. in.: jego atrakcyjności inwestycyjnej, infrastrukturalnym, prawnym, informacyjnym i rynkowym warunkom prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejne warsztaty dotyczyły spraw społecznych i poświęcone były rozwojowi społecznemu miasta, w tym m.in.: mieszkalnictwu, zapobieganiu i  rozwiązywaniu problemów społecznych, bezpieczeństwu publicznemu i prywatnemu, pomocy i opiece społecznej, opiece, wychowaniu i edukacji żłobkowej i przedszkolnej. Zaplanowane na ten tydzień ( 21 i 22 września ) konsultacje dotyczyć będą ostatniego obszaru, a mianowicie spraw związanych z rozwojem przestrzenno-środowiskowym, w tym m.in.: obecnemu zagospodarowaniu przestrzennemu miasta i planowaniu jego przestrzeni, ładowi i estetyce przestrzeni publicznych i prywatnych, walorom środowiskowym.

Na podstawie wniosków wynikających ze spotkań z ostrowczanami zostanie sporządzony dokument, wytyczający kierunki którymi będzie podążał przez najbliższe lata, Ostrowiec Świętokrzyski, a wniesione przez ostrowczan uwagi i propozycje będą stanowiły ważny wkład w jego tworzenie. Przygotowany projekt zostanie udostępniony do wglądu mieszkańcom, którzy będą mogli wnosić do niego swoje uwagi, a następnie pod koniec roku Strategia Rozwoju Gminy zostanie przedłożona Radzie Miasta do jej uchwalenia.

Konsultacje prowadzone są przez prof. Andrzeja Sztando- doktora habilitowanego naul o zarządzniu, specjalizującego się w zarządzaniu strategicznym, rozwojem lokalnym i regionalnym autora wielu strategii rozwoju polskich gmin, powiatów i województw.

- Przygotowana Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju miasta na najbliższe 10 lat. Wskazane w niej cele i priorytety przekujemy w projekty i przedsięwzięcia, na które będziemy starać się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne, bądź będziemy je realizować ze środków własnych. Jeżeli podczas konsultacji gotowe przedsięwzięcia zostaną zaproponowane, które będą zbieżne z celami strategii, będziemy je mogli już wpisać do dokumentu na etapie uchwalania- mówi Wiceprezydent Dominik Smoliński.