UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Konsultacje społeczne projektu
,,Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2030”

 

Dlaczego odbywają się konsultacje społeczne?

Od marca bieżącego roku Gmina Ostrowiec Świętokrzyski pracuje nad przygotowaniem najważniejszego dokumentu miasta, określającego kierunki rozwoju do 2030 roku. Odbyto szereg spotkań i warsztatów poświęconych rozwojowi gospodarczemu, społecznemu
i przestrzenno-środowiskowemu Ostrowca Świętokrzyskiego. W wyniku tych prac powstał gotowy projekt Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 -2030. Zanim dokument trafi na obrady sesji Rady Miasta swoje opinie na jego temat będą mogli wypowiedzieć mieszkańcy naszego miasta.

 

1. Termin konsultacji społecznych:

Od 3 do 17 listopada 2020 r.

 

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych Strategii?

Pełnoletni mieszkańcy miasta mogą, za okazaniem dowodu osobistego, złożyć swoje opinie osobiście, składając formularz z uwagami, potwierdzając tę czynność podpisem na liście konsultacyjnej w punkcie konsultacyjnym, mieszczącym się w głównym wejściu do budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. W tym przypadku Ostrowczanie mogą składać swoje opinie w godzinach od 10.00 do 17.00 każdego roboczego dnia w podanym terminie konsultacji. Z uwagi na utrzymującą się epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 dopuszcza się również składanie uwag do projektu dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: srg@um.ostrowiec.pl

 

Projekt Strategii oraz formularz uwag

Każdy mieszkaniec naszego miasta ma dwie możliwości, aby zapoznać się z projektem dokumentu nowej strategii oraz pobrania formularza uwag, w który wpisze swoje opinie. Pierwsza, to osobiste stawiennictwo w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miasta. Tutaj będzie wyłożona papierowa wersja projektu Strategii wraz z formularzem. Druga, to pobranie elektronicznej wersji projektu Strategii wraz z formularzem, który po wypełnieniu można wysłać na adres e-mail: srg@um.ostrowiec.pl

 

Materiały do pobrania:

pdf Projekt ,,Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2030” (3.90 MB)

document Formularz zgłaszania uwag (24 KB)

 

Co się stanie ze złożonymi uwagami do dokumentu?

Po przeprowadzeniu konsultacji zbiorcze zestawienie wyników konsultacji społecznych zostanie podane do wiadomości publicznej oraz przedstawione Radzie Miasta do 30 listopada 2020 r. Po rozpatrzeniu uwag, ostateczna wersja projektu nowej Strategii zostanie skierowana pod obrady sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

Kontakt

W razie jakichkolwiek wątpliwości można skontaktować się z pełnomocnikiem
ds. konsultacji pod numerem telefonu (41) 26 72 188 lub adresem e-mail: srg@um.ostrowiec.pl

 

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXV/152/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 2027, zmieniona uchwałą Nr XXXV/87/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 2027, art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), uchwały Nr XXXVII/93/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2020 r. poz. 363), § 221 - § 232 Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, przyjętego uchwałą Nr LVI/600/2006 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 września 2006 r. Nr 238 poz. 2742 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr V/488/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. 
Procedura przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,,Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2030”, a w szczególności


1) kalendarz czynności konsultacyjnych
2) obwód konsultacyjny i jego siedziba,
3) pełnomocnik ds. konsultacji i jego siedziba,
4) wzór listy konsultacyjnej,
5) formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych

 

została uregulowana w pdf Zarządzeniu Nr V/488/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (3.69 MB)  z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych