Gęsta mgła

Data utworzenia 2021-03-02 13:00:01Ważne do 2021-03-03 09:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłachPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zestawienie zbiorczych wyników konsultacji społecznych projektu
,,Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2030”

1.Cel konsultacji społecznych

Poznanie opinii mieszkańców miasta w przedmiocie zapisów zawartych w projekcie Strategii.

2.Termin konsultacji społecznych

Od 3 do 17 listopada 2020 r.

3.Tryb i zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

Zgodnie z działem XI Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski konsultacje społeczne zostały przeprowadzone
w sposób bezpośredni poprzez osobiste składanie podpisów przez pełnoletnich mieszkańców miasta, za okazaniem dowodu osobistego, na liście konsultacyjnej, wyłożonej wraz z projektem Strategii w obwodzie konsultacyjnym, którego siedziba znajdowała się w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (główne wejście do budynku),
ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Z uwagi na utrzymującą się epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 dopuściliśmy – poza przyjętym trybem – możliwość składania uwag do projektu Strategii drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail: srg@um.ostrowiec.pl

4.Dostęp do projektu ,,Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2030”

Formularz uwag wraz z projektem Strategii w wersji papierowej znajdował się w w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Wersja elektroniczna wymienionego dokumentu wraz z formularzem uwag została również udostępniona publicznie do pobrania na stronie internetowej gminy: www.um.ostrowiec.pl

5.Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii

Społeczność lokalna została poinformowana o konsultacjach społecznych projektu Strategii za pośrednictwem: mediów lokalnych (publikujących informację zarówno w wersji papierowej, jak i online), stronie internetowej gminy: www.um.ostrowiec.pl, obwieszczeń zamieszczonych na tablicach ogłoszeń w budynku urzędu miasta.

6.Zbiorcze zestawienie wyników konsultacji społecznych

W okresie od 3 do 17 listopada 2020 r., w przewidzianym trybie konsultacji bezpośrednich nie wpłynęły żadne uwagi w zakresie wyłożonego projektu ,,Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2030”. Natomiast, poza wyżej wymienionym trybem konsultacji bezpośrednich, drogą elektroniczną, wpłynęły uwagi zgłoszone przez osobę fizyczną. Udostępniamy informację o treści uwag wraz z ustosunkowanie się gminy do ich zakresu.

 

  pdf Zestawienie zgłoszonych uwag oraz ustosunkowanie się gminy do ich treści (225 KB)

 

7.Podstawa prawna

Uchwała Nr XXV/152/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 2027, zmieniona uchwałą Nr XXXV/87/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 2027, art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), uchwała Nr XXXVII/93/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2020 r. poz. 363), § 221 - § 232 Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, przyjęty uchwałą Nr LVI/600/2006 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 września 2006 r. Nr 238 poz. 2742
z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr V/488/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada
2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Zgodnie z kalendarzem czynności konsultacyjnych, stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr V/488/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, zestawienie zbiorcze wyników konsultacji społecznych projektu ,,Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2030” zostało przedstawione Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

pdf Informacja do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (4.12 MB)