Burze z gradem

Data utworzenia 2019-06-20 07:57:39Ważne do 2019-06-20 22:30:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z grademPrzejdź do całości

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Przedstawiamy Państwu przewodniki dla interesantów oraz wzory druków, które pozwolą zapoznać się z zakresem spraw prowadzonych w Urzędzie Miasta z dziedziny gospodarki nieruchomościami, a także w znacznym stopniu mogą ułatwić załatwienie konkretnej sprawy - od momentu złożenia wniosku do zakończenia sprawy. Dzięki przewodnikom można  dowiedzieć się:

1) jak dokonać podziału nieruchomości?

document Przewodnik Interesanta w sprawie o podział nieruchomości (514 KB)

document Wniosek o podział nieruchomości (39 KB)

document Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia na postanowienie (31 KB)

document Oświadczenie o wpisach w KW (30 KB)

document Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji (30 KB)

 

2) w jaki sposów wydawane są decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości?

document Przewodnik interesanta w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (489 KB)

document Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (33 KB)

 

3)  jak uzyskać oznaczenie/numer swojej posesji?

document Przewodnik Interesanta w sprawie ustalenia numeru porządkowego budynku (469 KB)

document Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (39 KB)

 

4) jak można uzyskać zaświadczenie o numerze porządkowym lub adresie nieruchomości?

document Przewodnik Interesanta w sprawie wydania zaświadczenia o numerze porządkowym/adresie nieruchomości (481 KB)

document Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym/adresie nieruchomości (27 KB)

 

5) w jaki sposób należy zawrzeć umowę najmu gruntu pod garażami murowanymi i przenośnymi?

document Przewodnik Interesanta w sprawie najmu garaży murowanych i przenośnych (467 KB)

 

6) czy można wynająć lub wydzierżawić grunty gminne?

document Przewodnik Interesanta w sprawie dzierżawy/najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (482 KB)

document Wniosek w sprawie rozwiązania umowy najmu/dzierżawy (22 KB)

document Oświadczenie małżonka Najemcy/Dzierżawcy (27 KB)

 

7) jak uzyskać zgodę na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach gminnych urządzeń technicznych oraz  zgodę na budowę w granicy nieruchomości gminnych?

document Przewodnik Interesanta w sprawie uzyskania zgody na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach gminnych urządzeń technicznych, na budowę w granicy nieruchomości gminnych (471 KB)

 

8) w jaki sposób gmina przekazuje w użyczenie nieruchomości gruntowe i zabudowane stanowiące własność gminy?

document Przewodnik Interesanta w sprawie przekazywania nieruchomości gruntowych i zabudowanych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w drodze umowy użyczenia (478 KB)

document Wniosek w sprawie użyczenia gruntów Gminy (31 KB)

 

9) czy można nabyć nieruchomości gminne w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania gruntów przyległych?

document Przewodnik Interesanta w sprawie zbywania nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania gruntów przylegających (478 KB)

document Wniosek w sprawie zbycia gruntu gminnego w drodze bezprzetargowej (33 KB)

 

10) w jaki sposób można wykreślić hipoteki ustanowione z tytułu:
       a) wykupu lokali mieszkalnych na własność w systemie ratalnym?
       b) rozłożenia na raty opłat adiacenckich?

document Przewodnik Interesanta w sprawie wykreślenia hipotek ustanowionych z tytułu wykupu komunalnych lokali mieszkalnych na własność w systemie ratalnym oraz z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej (472 KB)

document Wniosek o wydanie zaświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego (21 KB)

document Wniosek o wydanie zaświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej (23 KB)

       c) wykonanych remontów budynków i infrastruktury technicznej?

document Przewodnik Interesanta w sprawie wykreślenia hipotek ustanowionych z tytułu wykonanych remontów budynków infrastruktury technicznej (476 KB)

       d) odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności?

document Przewodnik Interesanta w sprawie wykreślenia hipotek ustanowionych z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych (466 KB)

document Wniosek o wydanie zaświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki ustanowionej z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (23 KB)

 
11) w jaki sposób najemca lokalu użytkowego może go nabyć od gminy w drodze bezprzetargowej?

document Przewodnik Interesanta w sprawie sprzedaży lokali komunalnych - użytkowych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców (471 KB)

 

12) na jakich warunkach lokator może nabyć na własność komunalny lokal mieszkalny?

document Przewodnik Interesanta w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (487 KB)

document Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego (31 KB)

document Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowaną cenę za wykup lokalu mieszkalnego (29 KB)

document Oświadczenie o zapoznaniu się z prawami i obowiązkami właściciela lokalu (34 KB)

 

13) czy użytkownik wieczysty może nabyć nieruchomość na własność w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami?

document Przewodnik Interesanta w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (474 KB)

document Wniosek w sprawie sprzedaży działki na rzecz użytkownika wieczystego (26 KB)

 

14) w jaki sposób przekazać nieruchomości na rzecz gminy w drodze darowizny?

document Przewodnik Interesanta w sprawie darowizny na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (472 KB)

document Wniosek w sprawie przekazania nieruchomości na rzecz Gminy w drodze darowizny (25 KB)

 

15) jak gmina może nabywać grunty od osób fizycznych i prawnych do gminnego zasobu nieruchomości?

document Przewodnik Interesanta w sprawie nabywania przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do gminnego zasobu nieruchomości od osób fizycznych i prawnych (470 KB)

document Wniosek w sprawie zbycia gruntu do gminnego zasobu nieruchomości (26 KB)

 

16) czy istnieje możliwość zamiany nieruchomości pomiędzy gminą a osobami fizycznymi?

document Przewodnik Interesanta w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a osobami fizycznymi (471 KB)

document Wniosek w sprawie zamiany nieruchomości (33 KB)

 

17) czy można uzyskać bonifikatę od opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego?

document Przewodnik Interesanta w sprawie uzyskania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego (469 KB)

document Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (36 KB)

document Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (dot. udziałów w nieruch.) (36 KB)

 

18) czy gmina może ustalić inny termin płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego?

document Przewodnik Interesanta w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (470 KB)

document Wniosek w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (34 KB)

 

19) w jaki sposób można przekształcić prawo użykowania wieczystego nieruchomości w prawo własności?

document Przewodnik Interesanta w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (474 KB)

document Wniosek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości (34 KB)

 

20) w jakich przypadkach gmina może ustalić opłatę adiacencką z tyt. wzrostu wartości nieruchomości?

document Przewodnik Interesanta w sprawie ustalania opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości (475 KB)

document Wniosek w sprawie rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej (25 KB)