Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Przedstawiamy Państwu przewodniki dla interesantów oraz wzory druków, które pozwolą zapoznać się z zakresem spraw prowadzonych w Urzędzie Miasta z dziedziny gospodarki nieruchomościami, a także w znacznym stopniu mogą ułatwić załatwienie konkretnej sprawy - od momentu złożenia wniosku do zakończenia sprawy. Dzięki przewodnikom można  dowiedzieć się:

 

1) jak dokonać podziału nieruchomości?

document Przewodnik Interesanta w sprawie podziału nieruchomości (354 KB)

document Wniosek o podział nieruchomości (305 KB)

document Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia na postanowienie (252 KB)

document Oświadczenie o wpisach w księdze wieczystej (241 KB)

document Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji (252 KB)

 

2) w jaki sposób wydawane są decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości?

document Przewodnik Interesanta w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (261 KB)

document Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (224 KB)

 

3)  jak uzyskać oznaczenie/numer swojej posesji?

document Przewodnik Interesanta w sprawie ustalenia numeru porządkowego budynku (211 KB)

pdf Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (601 KB)

 

4) jak można uzyskać zaświadczenie o numerze porządkowym lub adresie nieruchomości?

document Przewodnik Interesanta w sprawie wydania zaświadczenia o numerze porządkowym/ adresie nieruchomości (181 KB)

document Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym/adresie nieruchomości (210 KB)

 

5) czy można wynająć lub wydzierżawić grunty gminne?

document Przewodnik Interesanta w sprawie dzierżawy, najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy (307 KB)  

document Wniosek o wynajęcie/wydzierżawienie gruntu (282 KB)

document Wniosek o rozwiązanie umowy najmu/dzierżawy (279 KB)

document Oświadczenie małżonka Najemcy/Dzierżawcy (250 KB)

 

6) jak uzyskać zgodę na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach gminnych urządzeń technicznych oraz  zgodę na budowę w granicy nieruchomości gminnych?

document Przewodnik Interesanta w sprawie uzyskania zgody na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach gminnych urządzeń technicznych, na budowę w granicy nieruchomości gminnych (203 KB)

 

7) czy można nabyć nieruchomości gminne w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania gruntów przyległych?

document Przewodnik Interesanta w sprawie zbywania nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania gruntów przylegających (264 KB)

document Wniosek o sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetargowym (292 KB)

 

8) w jaki sposób można wykreślić hipoteki ustanowione z tytułu:
       a) wykupu lokali mieszkalnych na własność w systemie ratalnym?

document Przewodnik Interesanta w sprawie wykreślenia hipotek ustanowionych z tytułu wykupu komunalnych lokali mieszkalnych na własność w systemie ratalnym (215 KB)

document Wniosek o wykreślenie hipoteki z tytułu wykupu komunalnego lokalu mieszkalnego (210 KB)

       b) rozłożenia na raty opłat adiacenckich?

document Wniosek o wykreślenie hipoteki z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej (278 KB)

       c) wykonanych remontów budynków i infrastruktury technicznej?

document Przewodnik Interesanta w sprawie wykreślenia hipotek ustanowionych z tytułu wykonanych remontów budynków infrastruktury technicznej (263 KB)

       d) odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności?

document Wniosek o wykreślenie hipoteki z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (210 KB)

 
9) w jaki sposób najemca lokalu użytkowego może go nabyć od gminy w drodze bezprzetargowej?

document Przewodnik Interesanta w sprawie sprzedaży lokali komunalnych - użytkowych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców (216 KB)

 

10) na jakich warunkach lokator może nabyć na własność komunalny lokal mieszkalny?

document Przewodnik Interesanta w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (264 KB)

document Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego (285 KB)

document Oświadczenie dot. zgody na zaproponowaną cenę lokalu mieszkalnego (433 KB)

document Oświadczenie dot. ponoszenia opłat związanych z utrzymaniem lokalu (280 KB)

 

11) czy użytkownik wieczysty może nabyć nieruchomość na własność w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami?

document Przewodnik Interesanta w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (244 KB)

document Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego (290 KB)

 

12) w jaki sposób przekazać nieruchomości na rzecz gminy w drodze darowizny?

document Przewodnik Interesanta w sprawie darowizny na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (215 KB)

document Wniosek w sprawie przekazania nieruchomości na rzecz Gminy w drodze darowizny (277 KB)

 

13) jak gmina może nabywać grunty od osób fizycznych i prawnych do gminnego zasobu nieruchomości?

document Przewodnik Interesanta w sprawie nabywania przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do gminnego zasobu nieruchomości od osób fizycznych i prawnych (216 KB)

document Wniosek o nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości (278 KB)

 

14) czy istnieje możliwość zamiany nieruchomości pomiędzy gminą a osobami fizycznymi?

document Przewodnik Interesanta w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a osobami fizycznymi (180 KB)

document Wniosek w sprawie zamiany nieruchomości (218 KB)

 

15) czy można uzyskać bonifikatę od opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego?

document Przewodnik Interesanta w sprawie uzyskania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego (198 KB)

document Wniosek o udzielenie bonifikaty (288 KB)

document Wniosek o udzielenie bonifikaty (udział w nieruchomości) (289 KB)

 

16) czy gmina może ustalić inny termin płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego?

document Przewodnik Interesanta w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (213 KB)

document Wniosek o ustalenie innego terminu płatności opłaty rocznej (300 KB)

 

17) w jaki sposób można przekształcić prawo użykowania wieczystego nieruchomości w prawo własności?

document Przewodnik Interesanta w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (236 KB)

document Wniosek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości (285 KB)

document Wniosek o wykreślenie hipoteki z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (210 KB)

pdf Przewodnik Interesanta w sprawie przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego we własność gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (394 KB)

pdf Wniosek o przekształcenie gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi (282 KB)

pdf Wniosek o przekształcenie gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi oddanymi do użytku po 01 01 2019r (285 KB)

pdf Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej - lokale mieszkalne (284 KB)

pdf Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej - budownictwo jednorodzinne (456 KB)

pdf Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej - lokale użytkowe (455 KB)

 

18) w jakich przypadkach gmina może ustalić opłatę adiacencką z tyt. wzrostu wartości nieruchomości?

document Przewodnik Interesanta w sprawie ustalania opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości (350 KB)

document Wniosek w sprawie rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej (279 KB)

document Wniosek o wykreślenie hipoteki z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej (278 KB)

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Beata Mrowiec