Burze z gradem

Data utworzenia 2019-06-20 07:57:39Ważne do 2019-06-20 22:30:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z grademPrzejdź do całości

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Ważne informacje dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego

Sejm, ustawą z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 744) zadecydował, że z miejsc publicznych znikną nazwy propagujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. Art. nr 6 w/w ustawy mówi, że przypadku niewykonania obowiązku zmian nazw przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego do dnia 2 września 2017r., po tym terminie, w ciągu trzech miesięcy wojewoda wyda zarządzenie zastępcze, w którym nada nową nazwę zgodną z ustawą. Powyższe zmiany dotknęły także ulic w Ostrowcu Świętokrzyskim. Realizując przepisy powyższej ustawy Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podjęła uchwały w sprawie zmiany 3 patronów ulic:

 • Wandy Wasilewskiej na ul. Wisławy Szymborskiej,
 • Lucjana Rudnickiego na ul. Mariana Raciborskiego,
 • Leona Kruczkowskiego na ul. Rodzinna.

ponadto

Wojewoda Świętokrzyski w dniu 13 grudnia 2017 r. wydał zarządzenie zastępcze znak: PNK.I.4130.79.2017 w sprawie nadania ulicy Józefa Gulińskiego nazwy „Antoniego Hedy ps. „Szary” ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dn. 14.12.2017r. poz. 4008 (http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2017/4008/akt.pdf) oraz zarządzenie zastępcze znak: PNK.I.4130.80.2017 w sprawie nadania ulicy Stanisława Brody nazwy „Eugeniusza Kwiatkowskiego” ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2017r. poz. 4009 (http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2017/4009/akt.pdf). Zarządzenia wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Zmiany nazw powyższych ulic nastąpiły zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki  (Dz. U. 2016r. poz. 744 ze zm.). Na podstawie art. 5 w/w ustawy zmiana nazwy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, a pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie tej ustawy są wolne od opłat.

Informacje dla mieszkańców ulic, których nazwy zostały zmienione:

 • WYMIANA DOKUMENTÓW I ZWOLNIENIE Z OPŁAT - Zgodnie art. 5 ust. 2 powyższej ustawy mieszkańcy nie mają obowiązku wymiany dokumentów zawierających poprzednią nazwę ulicy, gdyż wszystkie te dokumenty zachowują swoją ważność na okres na jaki zostały wydane (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów, umowy). Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy - pisma i postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Mieszkańcy ponoszą jednak koszty dodatkowe związane z wymianą dokumentów tj.: fotografie, przejazdy, wizytówki, szyldy, papier firmowy, pieczątki.
 • ZGŁASZANIE ZMIAN W REJESTRACH I EWIDENCJACH - Mieszkańcy przedmiotowych ulic nie mają też obowiązku zgłaszania zmian w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ewidencja ludności - meldunki, ewidencja podatków, deklaracje w sprawie gospodarowania odpadami). W razie potrzeby tut. Urząd Miasta na wniosek zainteresowanych może wydać bezpłatnie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy.
 • ZMIANY W KSIĘGACH WIECZYSTYCH – Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim po naniesieniu zmian w ewidencji gruntów i budynków zawiadomi Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim o zmianie danych adresowych nieruchomości.
 • WYMIANA TABLICZEK Z NAZWĄ – za wymianę tabliczek z nazwą ulicy odpowiedzialny jest Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Właściciele nieruchomości muszą wymienić tabliczki z numerem porządkowym budynku i nazwą ulicy na własny koszt.
 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny złożyć wniosek CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Biuro Obsługi Interesanta - SALA C lub elektronicznie. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUS, Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego. Aktualizacji danych adresowych powinny dokonać również osoby posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH W INNYCH URZĘDACH
  I INSTYTUCJACH
  – Mieszkańcy ulic, których nazwy zostały zmienione (nie prowadzące działalności gospodarczej) powinni zgłosić zmiany danych: w Urzędzie Skarbowym w Ostrowcu Świętokrzyskim (przy najbliższym kontakcie poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP 3), w ZUS (osoby pobierające świadczenia), w przychodniach i gabinetach lekarskich, u dostawców: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, oraz innych usługodawców świadczących usługi na podstawie umowy.