Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

INFORMACJA

dotycząca przekształcenia z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność

 

Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r., poz. 1716 i poz. 2540) z dniem 1 stycznia 2019r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

W rozumieniu w/w ustawy grunty zabudowane na cele mieszkaniowe stanowią nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

-    mieszkalnymi jednorodzinnymi,

-    mieszkalnymi wielorodzinnymi (bloki), w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,

-    mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi (bloki) wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych (tylko w przypadku gdy budynki te wraz z budynkiem mieszkalnym znajdują się w jednej księdze wieczystej).

Dla użytkowników wieczystych nieruchomości spełniających w/w przesłanki zostaną wydane z urzędu w 2019r. zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, które będą zawierały m.in. informację o wysokości opłaty za przekształcenie, terminie i sposobie jej wnoszenia.

Na wniosek właściciela zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości może być wydane w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł.

Nadmienia się, iż opłata za przekształcenie zastąpiła opłatę za użytkowanie wieczyste i będzie wnoszona przez okres 20 lat w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Wyjątkowo termin wniesienia opłaty za przekształcenie za rok 2019 upłynie w dniu 29 lutego 2020r.

Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć roczną opłatę za przekształcenie na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Opłaty powinny być wnoszone dopiero po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie.

Po otrzymaniu w/w zaświadczenia, w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty za przekształcenie, dotychczasowi użytkownicy wieczyści mogą zgłosić zamiar jednorazowego jej wniesienia. Opłata jednorazowa odpowiada kwocie pozostałej do spłaty – jest równa iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu spłaty.

Zgodnie z uchwałą Nr IX/12/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 994) osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych mogą otrzymać bonifikatę od opłaty za przekształcenie, w przypadku wniesienia tej opłaty jednorazowo.

Bonifikata wynosi:

60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2019r.,

50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2020r.,

40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2021r.,

30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2022r.,

20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2023r.

10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2024r.

Bonifikata przysługuje w przypadku braku zaległości wobec Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości – w odniesieniu do nieruchomości objętej przekształceniem.

Aby uzyskać bonifikatę, należy zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego uregulowania opłaty za przekształcenie. Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w terminie 14 dni od w/w zgłoszenia poinformuje na piśmie właściciela gruntu o wysokości opłaty jednorazowej za przekształcenie, udzielonej bonifikacie oraz kwocie przypadającej do zapłaty po udzieleniu bonifikaty.

Osoby będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych mogą wystąpić z wnioskiem o bonifikatę, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019r. poz. 916 z późn. zm.).

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości z urzędu, na podstawie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, które Gmina jest zobowiązana przekazać do Sądu w terminie 14 dni od daty wystawienia. Wpis obejmować będzie ujawnienie prawa własności w dziale II księgi wieczystej oraz ujawnienie roszczenia Gminy o opłatę za przekształcenie w dziale III księgi wieczystej. W przypadku przekształcenia udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu związanego z odrębną własnością lokalu – wpisu prawa własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę za przekształcenie dokonuje się w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej.

Szczegółowe informacje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Ostrowcu Św, ul. Jana Głogowskiego 3/5, Sala A, stanowisko Nr 15 lub w Wydziale Mienia Komunalnego pod numerem telefonu (41) 26 72 230.

Druki do pobrania:

pdf Przewodnik Interesanta w sprawie przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego we własność gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (KS WMK 19) (394 KB)

pdf Wniosek o przekształcenie gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi (282 KB)

pdf Wniosek o przekształcenie gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi oddanymi do użytku po 01 01 2019r (285 KB)

pdf Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej - lokale mieszkalne (284 KB)

pdf Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej - budownictwo jednorodzinne (456 KB)

pdf Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej - lokale użytkowe (455 KB)

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Katarzyna Kurek