Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

Intensywne opady deszczu

Data utworzenia 2020-05-30 12:00:03Ważne do 2020-05-31 12:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczuPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Kto może skorzystać z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mogą wystąpić osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005r. użytkownikami wieczystymi tych nieruchomości, a także osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego oraz spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży. Zgodnie z wyrokiem TK z dnia 17.03.2015r. Sygn. akt: K 29/13 (Dz. U z z 2015r. poz. 373) przekształceniu nie podlegają grunty komercyjne.

Opłata za przekształcenie

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Dla ustalenia opłaty za przekształcenie Gmina Ostrowiec Św. zleca wykonanie operatów szacunkowych z wyceny wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu. Różnica wartości tych praw stanowi opłatę za przekształcenie.

Raty

Na wniosek użytkownika wieczystego opłatę z tytułu przekształcenia rozkłada się na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.
Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wierzytelność z tytułu w/w opłaty podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, związanego z odrębną własnością lokalu, hipoteka przymusowa obciąża nieruchomość lokalową osoby, na rzecz której nastąpiło przekształcenie.

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Formularze:

document Przewodnik Interesanta w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (236 KB)

document Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (285 KB)

document Wniosek o wykreślenie hipoteki z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (210 KB)

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Katarzyna Kurek