UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Status inwestycji: Zakończona

Źródło dofinansowania

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Lata realizacji

2019 - 2020

Wartość wydatków kwalifikowalnych

7 045 181,42  zł

Wartość dofinansowania

 4 227 108,00 zł

Całkowita wartość inwestycji

7 082 541,58 zł

Opis Projektu        

Przygotowanie i uzbrojenie terenu inwestycyjnego położonego przy ulicy Bałtowskiej ma strategiczne znaczenie dla rozwoju miasta, dzięki zwiększeniu szans na pozyskanie inwestorów skłonnych do lokalizowania swoich przedsięwzięć na terenie Gminy. Budowa otwarcia komunikacyjnego oraz przebudowa dróg wewnętrznych zapewni nową jakość infrastruktury, która wpłynie na dostępność komunikacyjną kompleksu i przedsiębiorców, poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Obecna droga (ulica Bałtowska – boczna – droga gminna) stanowiąca obsługę komunikacyjną tych terenów w początkowym przebiegu znajduje się w terenie zabudowy mieszkaniowej. Szerokość i nośność nawierzchni tej drogi i dróg wewnętrznych powoduje, iż nie są one w stanie obsłużyć masowego ruchu ciężarówek i innych pojazdów do zakładów produkcyjnych. W grę wchodzą również kwestie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców, gdyż wyprowadzenie wzmożonego ruchu samochodów poprawi ich komfort życia.

Adresatem projektu są wszyscy mieszkańcy miasta, firmy zlokalizowane w rejonie inwestycji oraz użytkownicy nowopowstałej infrastruktury drogowej.

Inwesycję zrealizowano w podziale na odcinki:

1. odcinek I: budowa drogi publicznej gminnej klasy L o łącznej długości 0,680 km, szerokość pasa drogowego 18m. Wykonany został następujący zakres prac:

- jezdnia o szerokości 7,0m o nawierzchni ścieralnej SMA,

- ścieżka rowerowa o szerokości 2,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- chodnik z kostki betonowej,

- skrzyżowanie zwykłe z drogą wojewódzką DW 754,

- zjazdy publiczne, kanał technologiczny, kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjno - odparowującym, oświetlenie uliczne z oprawami LED, zieleńce i oznakowanie pionowe i poziome.

2. odcinek I: przebudowa drów wewnętrznych o łącznej długości 0,857m, wykonano:

- jezdnię o szerkości 7,0m o nawierzchni ścieralnej SMA,

- ścieżkę rowerową o szerokości 2,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- chodnik z kostki betonowej,

- zjazdy publiczne, kanał technologiczny, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne z oprawami LED, zieleńce i oznakowanie pionowe i poziome.

Harmonogram projektu

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę TRAKT S.A. z siedzibą w Górkach Szczukowskich.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 29.11.2019r.

Zgodnie z hamonogramem rzeczowo - finansowym inwestycja została przeprowadzona w trzech etapach: do 05.12.2019r. - I część, do 30.06.2020r. - II część, 24.08.2020r. - III część ostatnia.

Prace przebiegały zgodnie z harmonogramem i zakończyły się 18.08.2020r.