UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Status inwestycji: Zakończona

Źródło dofinansowania

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Lata realizacji

2019 - 2021

Wartość wydatków kwalifikowalnych

3 191 342,18 zł

Wartość dofinansowania

1 914 805,00 zł

Całkowita wartość inwestycji

3 339 291,67 zł

Opis Projektu        

Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską jest częścią projektu pn. Budowa drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowanej w ramach Rewitalizacji miasta. Budowa tego układu komunikacyjnego otworzy duży obszar terenów położonych w centralnej części miasta, które do tej pory stanowiły tereny zielone - łąki i nieużytki umożliwiając ich zagospodarowanie przez właścicieli i gminę.
Przy ulicy Kilińskiego zlokalizowanych jest wiele firm (ok. 100) zainteresowanych rozwijaniem swojej działalności oraz polepszeniem warunków komunikacyjnych. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się również Targowisko Miejskie (największe w regionie), będące w trakcie kompleksowej modernizacji mającej na celu polepszenie jego infrastruktury, także drogowej. Nowy układ drogowy znacząco przyczyni się do poprawy dojazdu do targowiska rozwiązując problem korków i braku miejsc parkingowych w dni targowe oraz znacząco poprawiając bezpieczeństwo w ruchu drogowym i komfort życia mieszkańców miasta. Przedmiotowy łącznik połączy przedłużenie ulicy Furmańskiej z ulicą Denkowską, przy której intensywnie rozwija się budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne oraz zabudowa garażowa, a także dowiąże do ulicy bocznej od ulicy Denkowskiej, będącej obecnie drogą ślepą. Połączenie z ulicą Denkowską umożliwi skomunikowanie całego układu komunikacyjnego z drogą wojewódzką ulicą Denkowską (DW 754). Planowany łącznik będzie również stanowił wygodny dojazd do Cmentarza Rzymskokatolickiego położonego przy ulicy Denkowskiej. Realizacja zadania umożliwi także dogodny dojazd bez konieczności wjazdu do ścisłego centrum miasta oraz odciąży ulicę Polną i ulicę Chrzanowskiego, na których panuje bardzo duży ruch z osiedli wielorodzinnych położonych w ich sąsiedztwie. Adresatem projektu będą wszyscy mieszkańcy miasta, a także użytkownicy wybudowanego odcinka drogi dojeżdzający do przedsiębiorstw zlokalizowanych w sąsiedzitwie oraz centrum miasta.

Nowowybudowana ulica boczna na odcinku od nowoprojekowanej drogi gminnej w kierunku ulicy Denkowskiej łączy się 4 - wlotowym małym rondem z ulicą Denkowską, zrealizowano również odejście do ulicy bocznej od ulicy Denkowskiej (do tej pory "ślepej"). Droga ma łączną długość 0,606 km, a jej zakres obejmował wykonanie:

- jezdni o szerokości 7,0 o nawierzchni z mieszanki SMA;

- ścieżki rowerowej szerokości 2,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- chodnika z kostki betonowej,

- zjazdów indywidualnych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, rowu umocnionego, zieleńców i oznakowania pionowego i poziomego.

Harmonogram projektu

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 06.11.2019r.

Zgodnie z hamonogramem rzeczowo - finansowym inwestycja została przeprowadzona w trzech etapach: do 05.12.2019r. - I część, do 30.11.2020r. - II część, 11.05.2021r. - III część ostatnia.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Prace budowlane zostały zakończone w dniu 11.05.2021r.