Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Status inwestycji: W trakcie

Źródło dofinansowania

Dofinansowano ze środkó Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Lata realizacji

2019 - 2021

Wartość wydatków kwalifikowalnych

6 358 990,48 zł

Wartość dofinansowania

3 815 394,00 zł

Całkowita wartość inwestycji

6 768 323,71 zł

Opis Projektu        

Wykonywany w ramach inwestycji odcinek stanowi przedłużenie istniejącej drogi gminnej - ul. Rzeczki i będzie połączony z drogą wojewódzką nr 754 - ul. Bałtowską i ul. J.Samsonowicza. Zadanie to stanowiąc kontynuację etapu I budowy ul. Rzeczki (od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania z ul. J.Milewskiego) obejmuje budowę drogi jednojezdniowej klasy Z o długości 1120 mb i szerokości 7m o nawierzchni asfaltowej z ciągiem pieszo-rowerowym po stronie lewej oraz chodnika po stronie prawej. W ramach inwestycji zaplanowano budowę dróg dojazdowych o łącznej długości 846,89 mb i szer. 3,5 m (1 pas) z mijankami oraz poboczem przy zjazdach. Wybudowane zostaną zjazdy z dróg dojazdowych, zjazdy do posesji oraz zatoki autobusowe. W ramach inwestycji wykonane zostaną także: odwodnienie, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Przebudowana zostanie sieć wodociągowa kolidująca z innymi sieciami, sieć gazowa oraz sieć teletechniczna.