Wezbranie stany ostrzegawcze

Data utworzenia 2021-04-18 09:13:00Ważne do 2021-04-19 09:00:00

18/19.04, Zlewnia Nidy oraz Kamiennej po zbiornik Brody Iłżeckie, wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczychPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Status inwestycji: W trakcie

Źródło dofinansowania

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Lata realizacji

2020-2021

Wartość wydatków kwalifikowalnych

567 641,38 zł

Wartość dofinansowania

397 348,00 zł

Całkowita wartość inwestycji

676 295,35 zł

Opis projektu

Ulica Dunalka znajduje się w północnej części miasta. Łączy się z drogą wojewódzką nr 754 – ul. Bałtowską. Obsługuje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zadanie obejmuje rozbudowę odcinka ul. Dunalka o długości 0,09km i szerokości od 3 do 4,5m , który obecnie posiada nawierzchnię gruntowo-żużlową. Ulica nie posiada kanalizacji deszczowej. Zadanie obejmuje również budowę łącznika ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka. Istniejący pas drogowy o zmiennej szerokości od 2,5 do 9m nie spełnia parametrów drogi publicznej gminnej i wymaga poszerzenia i ujednolicenia.

Pierwszy odcinek o długości 90mb dotyczy rozbudowy ulicy Dunalka od pasa drogowego ul. Bałtowskiej. W jego ramach wykonana zostanie jezdnia o szer. 5m o nawierzchni asfaltobetonowej i łącznej grubości 56cm. Zaprojektowano chodnik o szerokości 2m na odcinku 25m po stronie prawej oraz na odcinku 73m po stronie lewej. Chodnik wykonany zostanie z kostki betonowej gr. 8cm. Wykonane zostaną także zjazdy do posesji o szerokości 4,5m z kostki betonowej gr. 8cm. Drugi odcinek dotyczy budowy łącznika ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka. W jego ramach wykonana zostanie jezdnia o szerokości 7m obramowana obustronnie krawężnikiem betonowym oraz zjazdy szerokości 5m w ulicę Kopaniny i Wysoką. Chodnik szerokości 2m z kostki brukowej betonowej grubości 8cm zaprojektowany został po stronie prawej. W ramach zadania wykonane zostaną skrzyżowania - rozbudowywanej ul. Dunalka z ulicą Bałtowską i budowanym łącznikiem, a także nowowybudowanej drogi z ul. Kopaniny i ul. Wysoką.

Łączna powierzchnia projektowanej jezdni ulicy Dunalka wynosi 497m2, powierzchnia projektowanej jezdni łącznika ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka - 663m2, powierzchnia zjazdów w ul. Kopaniny i Wysoka - 411m2, powierzchnia chodników - 398m2, powierzchnia zjazdów do posesji - 133m2. W ramach zadania przewidziano także budowę kanalizacji deszczowej, która ma odprowadzić wody opadowe z pasa drogowego projektowanych dróg gminnych do Cieku Denkowskiego. W skład kanalizacji deszczowej wchodzi: kanał deszczowy o długości 180m oraz przykanaliki o długości 79m. Przed wprowadzeniem do Cieku Denkowskiego wody opadowe zostaną oczyszczone przez zainstalowanie separatora z osadnikiem.

Sieć oświetleniową zaprojektowano jako kablową. Zastosowane zostaną słupy aluminiowe z oprawami LED. Linie kablowe pod ciągami komunikacyjnymi poprowadzone zostaną w osłonach z wytrzymałych rur długości 141m. Oświetlenie zaprojektowano na całym odcinku łącznika ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka oraz na odcinku 70 m ulicy Dunalka w poboczu i za chodnikiem. Zadanie przewiduje również przebudowę kolizji z istniejącym uzbrojeniem (przebudowa linii kablowej średniego napięcia, sieci wodociągowej, sieci telekomunikacyjnej), rozbiórkę ogrodzenia oraz murków czołowych zasypanego przepustu.