projekty-ue_znaki2018.jpg

 Treść
A- A A+
 
Status inwestycji: W trakcie

Lata realizacji

2019-2021

Przewidywana wartość wydatków kwalifikowalnych

711 048,86 zł

Przewidywana wartość dofinansowania

497 734,20 zł

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Cele projektu:

Poprawa dostępności infrastruktury szkolnej poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno - fizycznej, geograficzno - przyrodniczej i biologiczno - chemicznej oraz modernizacja i wyposażenie szatni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Planowane efekty:

Wykorzystanie zmodernizowane infrastruktury i wzbogacenie procesu kształcenia o nowoczesne pomoce dydaktyczne przyczyni się do podwyższenia jakości i efektywności edukacji, wprowadzi zróżnicowanie i uatrakcyjni formy przekazu.

Opis projektu:

Projekt przewiduje:

- wykonanie prac remontowo - modernizacyjnych polegających na: wymianie drzwi wewnętrzenych i zewnętrznych, malowaniu, odnowieniu posadzki na sali gimnastycznej oraz jej zapleczu; wymianie drzwi wewnętrznych, posadzki, źródeł światła oraz boksów na szafki w szatni;

- kompleksowe wyposażenie pracowni matematyczno - fizycznej i biologiczno - chemicznej, doposażenie pracowni geograficzno - przyrodniczej w stoliki i krzesła dla uczniów i nauczyciela, meble, nowoczesne pomoce dydaktyczne do nauczania poszczególnych przedmiotów oraz narzędzia TIK w tym laptopy dla uczniów i nauczyciela, tablice interaktywne, projektory, drukarkę 3D, urządzenie wielofunkcyjne. Doposażona również zostanie sala gimnastyczna w przyrządy do zajęć wychowania fizycznego oraz w projektor.

- zakupiony zostanie multimedialny gabinet logopedyczny wspierający diagnozę, profilaktykę i terapię zaburzeń mowy i języka.