Burze z gradem

Data utworzenia 2021-05-18 12:00:01Ważne do 2021-05-18 20:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z grademPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

 Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy

Decyzję o ustaleniu warunków zabudowy zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  wydaje sie dla terenu, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wydaje ją na wniosek inwestora prezydent miasta, a dla terenów zamkniętych (m.in. ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa) – wojewoda.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Może o nią wystąpić zarówno właściciel (użytkownik wieczysty) nieruchomości, jak i osoba zainteresowana jej nabyciem.

Decyzję o warunkach zabudowy można uzyskać, jeśli:

* co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy (chodzi m.in. o gabaryty i formę architektoniczną obiektów budowlanych, linię zabudowy oraz intensywność wykorzystania terenu);
* teren posiada dostęp do drogi publicznej;
* istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem;
* teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
* decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Zasad powyższych nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.
Decyzja o warunkach zabudowy określa: rodzaj inwestycji, a także warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności w zakresie: warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji; wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich; ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych; linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali.
Decyzja może być też wydana kilku wnioskodawcom jednocześnie. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.
Organ, który wydał decyzję, jest zobowiązany za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana do jej przeniesienia na rzecz innej osoby, jeśli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w decyzji.

W celu uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy należy w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 12, złożyć Dokumenty do pobrania

Wniosek powinien zawierać charakterystykę inwestycji, obejmującą:

a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb
w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

Do wniosku należy dołączyć:

- 2 kopie mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, obejmującej obszar nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszy niż 50m, z zaznaczonym terenem inwestycji i obszarem oddziaływania inwestycji oraz postulowaną zabudową (zaznaczoną na 1 egz. kserokopii mapy zasadniczej), w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, o którą występuje się do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Wardyńskiego 1,

- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do działania w przedmiotowej sprawie w imieniu wnioskodawcy,
(w przypadku ustanowienia takiego pełnomocnictwa),

- zapewnienia gestorów sieci na dostawę mediów (energii elektrycznej, gazu, wody, odbiór ścieków sanitarnych).

- w przypadku planowanej inwestycji, zaliczonej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku należy również dołączyć ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z chwilą złożenia wniosku obowiązuje opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w wysokości 598 zł (zapłata w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta – SANTANDER BANK Polska S.A.  w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Okólna 5a, nr konta: 05 1090 2040 0000 0001 4739 9220) oraz ewentualnie opłata od złożonego pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł;

Dowód opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Zwolnione od opłaty skarbowej są:
- decyzje o warunkach zabudowy tylko na wniosek właściciela lub użytkowania wieczystego, którego wniosek dotyczy,
- pełnomocnictwa poświadczone notarialne lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
- jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
- jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-6 ustawy o opłacie skarbowej.

Termin wydania decyzji i sposób jej odbioru:  

Decyzja zostanie wydana w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów (wniosek z wymaganymi załącznikami).

Decyzja zostanie wydana wnioskodawcy w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko Nr 12, lub zostanie przesłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Możliwość wniesienia odwołania:

Wnioskodawcy i stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.                   

Uprawomocnienie decyzji:

Uzyskanie potwierdzenia, że w/w decyzja stała się ostateczna, tzn. żadna ze stron postępowania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, nie wniosła odwołania i decyzja podlega wykonaniu można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 12.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W celu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego należy w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 12, złożyć Dokumenty do pobrania

Wniosek powinien zawierać charakterystykę inwestycji, obejmującą:

a) w przypadku inwestycji kubaturowych:

-     określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

-     określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

-     określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

b) w przypadku inwestycji liniowych:

-     określenie postulowanego przebiegu planowanej inwestycji,

-     określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

Do wniosku należy dołączyć:

- 2 kopie mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, o którą występuje się do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Wardyńskiego 1;

- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do działania w przedmiotowej sprawie w imieniu wnioskodawcy w przypadku ustanowienia takiego pełnomocnictwa;

- zapewnienia gestorów sieci na dostawę mediów (energii elektrycznej, gazu, wody, odbiór ścieków sanitarnych).

- w przypadku planowanej inwestycji, zaliczonej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku należy również dołączyć ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z chwilą złożenia wniosku obowiązuje opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości 598 zł (zapłata w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta – SANTANDER BANK Polska S.A.  w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Okólna 5a, nr konta: 05 1090 2040 0000 0001 4739 9220) oraz ewentualnie opłata od złożonego pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł;

Dowód opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej!

Zwolnione od opłaty skarbowej są:
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego tylko na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy,
- pełnomocnictwa poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
- jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
- jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-6 ustawy o opłacie skarbowej;

 

Termin wydania decyzji i sposób jej odbioru:  

Decyzja zostanie wydana w terminie 65 dni od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów (wniosek z wymaganymi załącznikami).

Decyzja zostanie wydana wnioskodawcy w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko Nr 12, lub zostanie przesłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna:

Zawartość wniosku i przesłanki do wydania pozytywnej decyzji określają:

- przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

- przepisy regulujące wysokość opłaty skarbowej zawarte są w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej,

Możliwość wniesienia odwołania:

Wnioskodawcy i stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.                   

Uprawomocnienie decyzji:

Uzyskanie potwierdzenia, że w/w decyzja stała się ostateczna, tzn. żadna ze stron postępowania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, nie wniosła odwołania i decyzja podlega wykonaniu można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 12.