WYBORCO SPRAWDŹ GDZIE GŁOSUJESZ! - czytaj obwieszczenie 

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

INFORMACJA

Zawiadamia się, iż w ramach wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zwanego dalej "projekt SUiKZP", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 03.10.2019r. do 31.10.2019r. w/w projekt SUiKZP (części tekstowe i załączniki graficzne) został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Z w/w dokumentem można zapoznać się w poniższej lokalizacji:

Projekt SUiKZP – część I pt.: „Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego

pdf część tekstowa (15.83 MB)

pdf załącznik graficzny (16.82 MB) - użytkowanie terenu

pdf załącznik graficzny (18.89 MB) - uwarunowania środowiskowe

pdf załącznik graficzny (14.78 MB) - system zaopatrzenia w wodę

pdf załącznik graficzny (16.06 MB) - system odprowadzania ścieków

pdf załącznik graficzny (15.25 MB) - system elektroenergetyczny i gazowiniczy

Projekt SUiKZP – część II pt.: „Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego

pdf część tekstowa (1.14 MB)

pdf załącznik graficzny; (21.77 MB)

 

pdf Prognoza oddziaływania na środowisko (4.51 MB) rozwiązań zaproponowanych w w/w projekcie SUiKZP;

 

pdf Analiza potrzeb i możliwości rozwoju (3.49 MB) miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.