Burze z gradem

Data utworzenia 2021-06-24 08:30:02Ważne do 2021-06-24 23:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z grademPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 
3 ZALACZNIK 2 mini
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), zwaną dalej „UPZP”, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zwane dalej „Studium”, to dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.

W przeciwieństwie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Nie zawiera ono przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Studium ma charakter ukierunkowujący działania gminny, wiążący przy sporządzaniu MPZP i służący koordynacji ustaleń tych planów.

Przedmiotem studium są dwojakiego rodzaju treści. Po pierwsze informacje związane ze stanem istniejącym, czyli diagnoza aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy i uwarunkowań jej rozwoju dająca rozpoznanie obiektywnych okoliczności rozwoju. Po drugie wytyczne określające kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej, czyli podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez samorządy lokalne.

Studium stanowi opracowanie ukazujące gospodarcze i przestrzenne perspektywy rozwoju, pełniąc tym samym pewnego rodzaju funkcje promocji gminy.

Według UPZP, każdy ma prawo wglądu do Studium, w tym celu zostało ono również zamieszczone poniżej.

Zainteresowane osoby mogą otrzymać tzw. wypisy i/lub wyrysy ze Studium, składając stosowny wniosek. Może to zrobić każdy, niezależnie od tego, czy jest właścicielem działki.

Formularz wniosku i przewodnik interesanta, zawierający szczegółowe informacje w powyższym zakresie, można pobrać w zakładce Dokumenty do pobrania

 

pdf Uchwała Nr XXXVIII/97/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2020r. w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (381 KB)

  pdf Załącznik nr 1.1 do uchwały Nr XXXVIII/97/2020 (8.88 MB)

  pdf Załącznik nr 1.2 do uchwały Nr XXXVIII/97/2020 (18.26 MB)

  pdf Załącznik nr 1.3 do uchwały Nr XXXVIII/97/2020 (22.42 MB)

  pdf Załącznik nr 1.4 do uchwały Nr XXXVIII/97/2020 (18.20 MB)

  pdf Załącznik nr 1.5 do uchwały Nr XXXVIII/97/2020 (19.51 MB)

  pdf Załącznik nr 1.6 do uchwały Nr XXXVIII/97/2020 (17.50 MB)

  pdf Załącznik nr 2.1 do uchwały Nr XXXVIII/97/2020 (1.04 MB)

  pdf Załącznik nr 2.2 do uchwały Nr XXXVIII/97/2020 (35.32 MB)

  pdf Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/97/2020 (466 KB)

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Artur Pronobis