UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  3 ZALACZNIK 2 mini

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZNNEGO GMINY

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 119 z późn. zm.), zwaną dalej „UPZP”, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zwane dalej „Studium”, to dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.

W przeciwieństwie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Nie zawiera ono przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Studium ma charakter ukierunkowujący działania gminny, wiążący przy sporządzaniu MPZP i służący koordynacji ustaleń tych planów.

Przedmiotem studium są dwojakiego rodzaju treści. Po pierwsze informacje związane ze stanem istniejącym, czyli diagnoza aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy i uwarunkowań jej rozwoju dająca rozpoznanie obiektywnych okoliczności rozwoju. Po drugie wytyczne określające kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej, czyli podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez samorządy lokalne.

Studium stanowi opracowanie ukazujące gospodarcze i przestrzenne perspektywy rozwoju, pełniąc tym samym pewnego rodzaju funkcje promocji gminy.

Według UPZP, każdy ma prawo wglądu do Studium, w tym celu zostało ono również zamieszczone poniżej.

Zainteresowane osoby mogą otrzymać tzw. wypisy i/lub wyrysy ze Studium, składając stosowny wniosek. Może to zrobić każdy, niezależnie od tego, czy jest właścicielem działki.

Formularz wniosku i przewodnik interesanta, zawierający szczegółowe informacje w powyższym zakresie, można pobrać w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

pdf UCHWAŁA zatwierdzająca zmianę Nr 1 Studium w 2013r (146 KB)

pdf UCHWAŁA zatwierdzająca zmianę Nr 2 Studium w 2017r (730 KB)

pdf ZALACZNIK Nr 1 (jednolity tekst studium) (199.41 MB)

image ZALACZNIK Nr 2 (graficzny) (31.03 MB)

pdf ZALACZNIK Nr 3 (tekstowy) (3.79 MB)