Burze z gradem

Data utworzenia 2021-06-24 08:30:02Ważne do 2021-06-24 23:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z grademPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

 

MapaOstrowca lok MPZPstan na 01.01.20183

  image Mapa Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z zaznaczonym rozmieszczeniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (20.91 MB)

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), zwaną dalej „UPZP”, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP), który uchwala Rada Miasta. Jest on nie tylko wyrazem polityki gminy, ale przede wszystkim prawem miejscowym.

Prezydent Miasta sporządza MPZP zgodnie z procedurą i zawartością merytoryczną określoną w art. 14 – art. 27 UPZP.

MPZP musi zawierać m.in. ustalenia dotyczące:

  • przeznaczenia poszczególnych terenów (np. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, pod zabudowę usługową itd.),
  • linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, w tym m.in. dróg.
  • linii zabudowy,
  • granic terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych (np. strefy ochrony konserwatorskiej, tereny górnicze),
  • zasadach i warunkach podziału terenów na działki budowlane.

MPZP składa się z tekstu planu zawartego w uchwale Rady Miasta i rysunku planu, który jest załącznikiem graficznym do uchwały. Tekst i rysunek, wzajemnie się uzupełniając, stanowią integralne części MPZP.

Według UPZP, każdy ma prawo wglądu do MPZP, w tym celu wszystkie obowiązujące na obszarze miasta Ostrowca Świętokrzyskiego plany miejscowe zamieszczone są poniżej.

Zainteresowane osoby mogą otrzymać tzw. wypisy i/lub wyrysy z MPZP, składając stosowny wniosek. Może to zrobić każdy, niezależnie od tego, czy jest właścicielem działki. Wypis to część opisowa – tekst planu, z którego możemy dowiedzieć się m.in. jakie jest dokładne przeznaczenie działki oraz jakie są zasady jej zagospodarowania. Natomiast wyrys jest to fragment rysunku planu zagospodarowania przestrzennego dla wnioskowanego terenu, który należy czytać łącznie z tekstem planu.

Formularz wniosku i przewodnik interesanta, zawierający szczegółowe informacje w powyższym zakresie, można pobrać w zakładce Dokumenty do pobrania

1. i 2.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: LIX/598/97 z dnia 28 listopada 1997r.
Nazwa planu: Zmiana Nr 1 i Nr 2 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrznnego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod obwodnicę - ul. Zagłoby i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 2 poz. 10 z dnia 12.02.1998r.

MPZP obowiązuje od dnia: 26.02.1998r.

Uwagi: pow. oprac. 31,16 ha co stanowi 0,67% ogólnej pow. miasta

MPZP ZM Nr1 Nr2 RYSUNEK

pdf MPZP Zmiana Nr1 i Nr2 - uchwała (4.96 MB)

image MPZP Zmiana Nr1 i Nr2 - rysunek (810 KB)

 

3.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XXVIII/418/2000 z dnia 29 czerwca 2000r.
Nazwa planu: Zmiana Nr 4 części miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe i usługi ponadlokalne

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 40 poz. 382 z dnia 07.08.2000r.

MPZP obowiązuje od dnia: 21.08.2000r.

Uwagi: pow. oprac. 6,35 ha co stanowi 0,14% ogólnej pow. miasta

MPZP ZM Nr 4 RYSUNEK pdf MPZP Zmiana Nr 4 - uchwała (139 KB)

image MPZP Zmiana Nr 4 - rysunek (3.44 MB)

 

4.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XXX/467/2000 z dnia 5 października 2000r.
Nazwa planu: Zmiana Nr 7 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowiec Świętokrzyski

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: wprowadzenie udokumentowanego złoża kopalin do planu celem eksploatacji

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 74 poz. 651 z dnia 8.12.2000r.

MPZP obowiązuje od dnia: 22.12.2000r.

Uwagi: pow. oprac.  4,405 ha, co stanowi 0,09% ogólnej pow. miasta

MPZP Zm Nr7 RYSUNEK1 pdf MPZP Zmiana Nr7 - uchwała (99 KB)

image MPZP Zmiana Nr7 - rysunek (21.76 MB)

 

5.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XXXV/623/2001 z dnia 30 marca 2001r.
Nazwa planu: Zmiana Nr 5 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowiec Świętokrzyski (os. Las)

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 38 poz. 436 z dnia 14.05.2001r.

MPZP obowiązuje od dnia: 28.05.2001r.

Uwagi: pow. oprac. 81,27 ha, co stanowi 1,75% ogólnej pow. miasta

MPZP Zm Nr5 rysunek1

pdf MPZP Zmiana Nr5 - uchwała (371 KB)

image MPZP Zmiana Nr5 - rysunek (10.07 MB)

 

6.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XLIV/751/2001 z dnia 29 listopada 2001r.
Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Rosochy” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, usługowo-handlowe i usługi ponadlokalne

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 4 poz. 12 z dnia 24.01.2002r.

MPZP obowiązuje od dnia: 08.02.2002r.

Uwagi: pow. oprac. 23 ha, co stanowi 0,49% ogólnej powierzchni miasta

MPZP Rosochy rysunek pdf MPZP Rosochy - uchwała (270 KB)

image MPZP Rosochy - rysunek (4.36 MB)

 

7.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XLVI/766/2001 z dnia 28 grudnia 2001r.
Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, usługowo-handlowe i usługi ponadlokalne

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 19 poz. 264 z dnia 18.02.2002r.

MPZP obowiązuje od dnia: 05.03.2002r.

Uwagi: pow. oprac. 18 ha, co stanowi 0,39% ogólnej powierzchni miasta

Plan w części zmieniony - patrz pozycja 12.

MPZP Srodmiescie rysunek pdf MPZP Śródmieście - uchwała (209 KB)

image MPZP Śródmieście - rysunek (2.80 MB)

 

8.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: LII/830/2002 z dnia 25 kwietnia 2002r.
Nazwa planu: Zmiana Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowiec Świętokrzyski, położona w rejonie ulic: Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 84 poz. 979 z dnia 20.06.2002r.

MPZP obowiązuje od dnia: 05.07.2002r.

Uwagi: pow. oprac. 47,35 ha, co stanowi 1,02% ogólnej powierzchni miasta

Plan w części zmieniony - patrz pozycja 23.

MPZP Zm Nr6 RYSUNEK pdf MPZP Zmiana Nr6 - uchwała (295 KB)

image MPZP Zmiana Nr6 - rysunek (4.29 MB)

 

9.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: LII/831/2002 z dnia 25 kwietnia 2002r.
Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Gutwin” w zakresie obszaru „Rzeczki-Wschód”

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 84 poz. 980 z dnia 20.06.2002r.

MPZP obowiązuje od dnia: 05.07.2002r.

Uwagi: pow. oprac. 65 ha, co stanowi 1,4% ogólnej powierzchni miasta

MPZP Gutwin RYSUNEK1 pdf MPZP Gutwin - uchwała (277 KB)

image MPZP Gutwin - rysunek (6.44 MB)

 

10.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: II/12/2002 z dnia 4 grudnia 2002r.
Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, usługowo-handlowe i usługi ponadlokalne

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 7 poz. 91 z dnia 16.01.2003r.

MPZP obowiązuje od dnia: 31.01.2003r.

Uwagi: pow. oprac. 14,3 ha, co stanowi 0,31% ogólnej powierzchni miasta

Plan w części zmieniony - patrz pozycja 20.

MPZP Srodmiescie rysunek pdf MPZP Śródmieście - uchwała (221 KB)

image MPZP Śródmieście - rysunek (2.96 MB)

 

11.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XIII/138/2003 z dnia 25 września 2003r.
Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod usługi miastotwórcze, ogólnomiejskie i ponadlokalne z terenami sportu i rekreacji, w tym pod budowę obiektów handlowych o pow. sprzedażowej powyżej 2000 m2

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 236 poz. 2220 z dnia 28.10.2003r.

MPZP obowiązuje od dnia: 28.11.2003r.

Uwagi: pow. oprac. 15,5 ha, co stanowi 0,33% ogólnej powierzchni miasta

Plan w części zmieniony - patrz pozycje: 13 i 18.

MPZP Rawszczyzna rysunek pdf MPZP Rawszczyzna - uchwała (148 KB)

image MPZP Rawszczyzna - rysunek (2.50 MB)

 

12.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: L/558/2006 z dnia 4 kwietnia 2006r.
Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod rozbudowę budynku Urzędu Miasta

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 160 poz. 1914 z dnia 03.07.2006r.

MPZP obowiązuje od dnia: 03.08.2006r.

Uwagi: pow. oprac. 0,39 ha, co stanowi 0,01% ogólnej powierzchni miasta

Zmiana MPZP Srodmiescie rysunek1

pdf Zmiana MPZP Śródmieście - uchwała (126 KB)

image Zmiana MPZP Śródmieście - rysunek (1.74 MB)

 

13.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: VIII/62/2007 z dnia 13 marca 2007r.
Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ("Rawszczyzna")

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod rozbudowę ośrodka sportowego „Rawszczyzna” o cześć sportowo-rekreacyjną i hotelową z zapleczem terenowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 113 poz. 1679 z dnia 26.06.2007r.

MPZP obowiązuje od dnia: 26.07.2007r.

Uwagi: pow. oprac. 4,04 ha, co stanowi 0,09% ogólnej powierzchni miasta

Zmiana MPZP Rawszczyna rysunek1

pdf Zmiana MPZP Rawszczyzna - uchwała (151 KB)

image Zmiana MPZP Rawszczyzna - rysunek (3.55 MB)

 

14.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XLVI/614/2009 z dnia 24 listopada 2009r.
Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (obejmuje obszar w rejonie ulic Jana Samsonowicza, Rudzka)

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod przemysł, usługi oraz tereny zabudowy mieszkaniowej

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 10 poz. 67 z dnia 13.01.2010r.

MPZP obowiązuje od dnia: 14.02.2010r.

Uwagi: pow. oprac. 69,22 ha, co stanowi 1,49% ogólnej powierzchni miasta

MPZP Samsonowicza rysunek1 pdf MPZP Samsonowicza, Rudzka - uchwała (348 KB)

image MPZP Samsonowicza, Rudzka - rysunek (7.28 MB)

 

15.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: LXII/781/2010 z dnia 9 listopada 2010r.
Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Grabowiecka, Graniczna

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego, usługi publiczne, przemysł i zabudowę mieszkaniową

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 349 poz. 3805 z dnia 20.12.2010r.

MPZP obowiązuje od dnia: 20.01.2011r.

Uwagi: pow. oprac. 20,36ha co stanowi 0,44% ogólnej powierzchni miasta

MPZP Graniczna rysunek1 pdf MPZP Graniczna ... uchwała (232 KB)

image MPZP Graniczna ... rysunek (8.90 MB)

 

16.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XXVI/91/2012 z dnia 24 września 2012r.
Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Armii Krajowej, Iłżecka, Rzeczki

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne oraz nieuciążliwe usługi

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2907 z dnia 30.10.2012r.

MPZP obowiązuje od dnia: 30.11.2012r.

Uwagi: pow. opracowania 147ha, co stanowi 3,17% ogólnej powierzchni miasta

MPZP ArmiiKrajowej rysunek1 pdf MPZP Armii Krajowej ... uchwała (215 KB)

image MPZP Armii Krajowej ... rysunek (17.38 MB)

 

17.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XXXVII/27/2013 z dnia 26 marca 2013r.
Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Świętokrzyska, Drukarska, Szewieńska, Stefana Żeromskiego

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod przemysł, usługi komercyjne i publiczne, zabudowę mieszkaniową jedno- i wielorodzinną, usługi sportu i rekreacji

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2075 zdnia 09.05.2013r.

MPZP obowiązuje od dnia: 24.05.2013r. wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: IG-III.4130.34.2013 z dnia 29.04.2013r. (Dz.Urz. Woj. Święt. poz. 2076 z dnia 09.05.2013r.)

Uwagi: pow. opracowania 40ha, co stanowi 0,9% ogólnej powierzchni miasta

MPZP Czestocice rysunek1

pdf MPZP Częstocice - uchwała (279 KB)

pdf MPZP Częstocice - rozstrzygniecie Wojewody (84 KB)

image MPZP Częstocice - rysunek (39.36 MB)

 

18.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XXXIX/48/2013 z dnia 9 maja 2013r.
Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca („Galeria Ostrowiec” w rejonie ul. Adama Mickiewicza)

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod wielkopowierzchniowy obiekt handlowy

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2514 zdnia 20.06.2013r.

MPZP obowiązuje od dnia: 05.07.2013r.

Uwagi: pow. opracowania ok. 7ha, co stanowi 0,15% ogólnej powierzchni miasta

ZmianaMPZPGaleriaOstrowiec rysunek1

pdf Zmiana MPZP (Galeria Ostrowiec) - uchwała (141 KB)

image Zmiana MPZP (Galeria Ostrowiec) - rysunek (3.96 MB)

 

19.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: LVII/84/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.
Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Las Rzeczki, Iłżecka, Grabowiecka

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową i usługową, z uwzględnieniem zachowania enklaw leśnych

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2262 z dnia 06.08.2014r.

MPZP obowiązuje od dnia: 21.08.2014r.

Uwagi: pow. opracowania 172,9ha, co stanowi 3,73% ogólnej powierzchni miasta

ZAŁĄCZNIK 1 rys mpzp LasRzeczkiIlzeckaGrabowiecka pdf MPZP Las Rzeczki, Iłżecka, Grabowiecka - uchwała (257 KB)

image MPZP Las Rzeczki, Iłżecka, Grabowiecka - rysunek (3.08 MB)

 

20.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: LVII/85/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.
Nazwa planu: Zmiana części „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: przeznaczenie pod zabudowę usługową, w tym wielkopowierzchniowy obiekt handlowy

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2263 z dnia 06.08.2014r.

MPZP obowiązuje od dnia: 21.08.2014r.

Uwagi: pow. opracowania 2,5ha, co stanowi 0,05% ogólnej powierzchni miasta

ZmianaMPZP Srodmiescie rysunek1

pdf Zmiana MPZP Śródmieście ... uchwała (143 KB)

image Zmiana MPZP Śródmieście ... rysunek (6.74 MB)

 

21.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: LXIII/143/2014 z dnia 2 października 2014r.
Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Dobra

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową i usługową, z uwzględnieniem zachowania enklaw leśnych

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2952 z dnia 07.11.2014r.

MPZP obowiązuje od dnia: 22.11.2014r.

Uwagi: pow. opracowania ok. 12ha, co stanowi 0,26% ogólnej powierzchni miasta

MPZP Sienkiewicza rysunek1

pdf MPZP Sienkiewicza ... uchwała (148 KB)

image MPZP Sienkiewicza ... rysunek (454 KB)

 

 22.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XXXIII/60/2016 z dnia 17 czerwca 2016r.
Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice"

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową, produkcyjną, składy, magazyny, bazy oraz zieleń parkową

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3550 z dnia 28.11.2017r.

MPZP obowiązuje od dnia: 10.08.2016r.

Uwagi: pow. opracowania ok. 107ha, co stanowi 2,31% ogólnej powierzchni miasta

Załącznik Nr 1 A4 200dpi

pdf MPZP Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska ... tekst jednolity planu (990 KB)

image MPZP Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska ... rysunek planu (120.67 MB)

 

23.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XXXVI/86/2016 z dnia 16 września 2016r.
Nazwa planu: Zmiana części "Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, połozonej w rejonie ulic: Grabowieck, Graniczna i Las Rzeczki"

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługową i usługowo-przemysłową

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3154 z dnia 24.10.2016r.

MPZP obowiązuje od dnia: 08.11.2016r. wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.4130.21.2016 z dnia 18.10.2016r. (Dz.Urz. Woj. Święt. poz. 3155 z dnia 24.10.2016r.)

Uwagi: pow. opracowania ok. 12,8ha, co stanowi 0,28% ogólnej powierzchni miasta

ZALACZNIK 1 rysZmianaCzesciZm6

pdf Zmiana części "Zmiany Nr 6 ..." - uchwała wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody (3.45 MB)

image Zmiana części "Zmiany Nr 6 ..." - rysunek (5.03 MB)

 

23a.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XLV/43/2017 z dnia 12 czerwca 2017r.
Nazwa planu: "Zmiana części "Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, połozonej w rejonie ulic: Grabowieck, Graniczna i Las Rzeczki"" - uzupełnienie w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.4130.21.2016 z dnia 18 października 2016r.

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2323 z dnia 20.07.2017r.

MPZP obowiązuje od dnia: 04.08.2017r.

Uwagi: pow. opracowania ok. 3,05ha, co stanowi 0,07% ogólnej powierzchni miasta

ZALACZNIK 1 rysunek mniejszy

pdf "Zmiana części "Zmiany Nr 6 ..."" - uzupełnienie w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody - uchwała (11.63 MB)

pdf "Zmiana części "Zmiany Nr 6..."" - uzupełnienie w związku z rozstrzygnieciem nadzorczym Wojewody - rysunek (2.21 MB)

 

 

24.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: (w trakcie opracowania)
Nazwa planu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Bałtowska.

 

  pdf Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu oraz uchwała zmieniająca (2.61 MB)

 

 

25.

Nr uchwały RM zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: (w trakcie opracowania)
Nazwa planu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dla obszaru w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Skośna.

 

  pdf Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu (754 KB)

  pdf Granice obszaru objętego projektem planu (3.54 MB)

  archive Uchwała Nr XLV/49/2021 w formacie gml z podpisem Przewodniczącej Rady Miasta (5 KB)