Silny mróz

Data utworzenia 2021-01-16 13:30:02Ważne do 2021-01-18 09:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz  art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 11.04.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 o średnicy dn90 i dn180, z przyłączem i zespołem gazowym 250Nm3/h na przyłączu, o długości ok. 970mb przy/w ulicy Bałtowskiej, z włączeniem do budowanej sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy dn180 w w/w ulicy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Inwestycja planowana jest na działkach o nr ew.: 36/3 (obręb 24, arkusz 1) stanowiącej pas drogowy ulicy Bałtowskiej, 36/4 (obręb 24, arkusz 1), 3/37, 3/46, 3/62, 3/64 (obręb 28, arkusz 1) stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe do ulicy Bałtowskiej, 21/1, 24/1, 24/4, 25/5 (obręb 24, arkusz 1), 3/38, 3/42, 3/43, 3/44, 3/60 (obręb 28, arkusz 1) położonych przy w/w ulicy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25- 550 Kielce, złożonego w dniu 04.04.2019r. przez pełnomocnika w osobie Pana Józefa Mazur, ul. Wilcza 7, 22-600 Tomaszów Lubelski..

Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 02.05.2019r. w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu Miasta sala A przy stanowisku Nr 12.