Silny mróz

Data utworzenia 2021-01-16 13:30:02Ważne do 2021-01-18 09:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz  art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.04.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wodociągu rozdzielczego z rur PE o średnicy dn100, o długości ok. 240mb przy/w ulicy Gajowej, z włączeniem do istniejącego wodociągu o średnicy dn100 w pasie drogowym w/w ulicy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Inwestycja planowana jest na działkach o nr ew.: 80, 86/1 (obręb 16, arkusz 1) stanowiącej pas drogowy ulicy Gajowej , 86/10 (obręb 16, arkusz 1) stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową do ulicy Gajowej, 41/1 (obręb 16, arkusz 1) położonej przy w/w ulicy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego w dniu 05.04.2019r. przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 06.05.2019r. w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu Miasta sala A przy stanowisku Nr 12.