Silny mróz

Data utworzenia 2021-01-16 13:30:02Ważne do 2021-01-18 09:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.05.2019r. została wydana decyzja Nr 22/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV oraz rurowej kanalizacji światłowodowej o długości ok. 540mb przy/w ulicach Grabowiecka, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Zygmunta Krasińskiego, Iłżeckiej z włączeniem do projektowanych sieci elektroenergetycznych i rurowej kanalizacji światłowodowej (według odrębnych opracowań na terenie obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego) w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Inwestycja planowana jest na działkach o nr ew.: 384/1 (obręb 4, arkusz 3) stanowiącej pas drogowy ulicy Grabowieckiej, 28, 29/3 (obręb 4, arkusz 3) 281, 282 (obręb 4, arkusz 5) stanowiących pas drogowy ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego, 29/1, 29/2 (obręb 4, arkusz 3) położonych przy ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego, 82(obręb 4, arkusz 5) stanowiącej pas drogowy ulicy Zygmunta Krasińskiego, 234/4(obręb 4, arkusz 3) położonej przy ulicy Zygmunta Krasińskiego, 38 (obręb 4, arkusz 3) stanowiących pas drogowy ulicy Iłżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamienna al.Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna złożonego w dniu 26.02.2019r. i zmienionego w dniu 25.03.2019r. przez pełnomocnika w osobie Pana Andrzeja Niechciał reprezentującego Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „ELAN” ul. Jarzębinowa 50, 26-065 Piekoszów.

Od w/w decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w terminie do dnia 30.05.2019r.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.