Silny mróz

Data utworzenia 2021-01-16 13:30:02Ważne do 2021-01-18 09:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 15.05.2019r zostało wydane postanowienie o dokonaniu z urzędu sprostowania błędu pisarskiego zawartego w decyzji Nr 12/2019 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2019r., znak: WPR-I.6733.2.6.2019.ŁC wydanej, na wniosek P4 Sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa reprezentowanej przez Pełnomocnika w osobie Pani Patrycji Balcarek, ul. Topolowa 26/26, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OSC3317B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (instalacją elektroenergetyczną) na działkach 72/3 (obręb 29, arkusz 3), 63/5 (obręb 29 arkusz 4) położonych przy ulicy Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim (w liniach rozgraniczających teren inwestycji).

Od w/w postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Aleja IX Wieków Kielc 3, 25- 516 Kielce, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w terminie do 05.06.2019r.

Miejsce ogłoszenia:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski, przy Biurze Obsługi Interesanta i przy Wydziale Planowania i Rozwoju;

- na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- na tablicy ogłoszeń w rejonie inwestycji.

Termin ogłoszenia: 15.05.2019r. – 05.06.2019r.