Silny mróz

Data utworzenia 2021-01-16 13:30:02Ważne do 2021-01-18 09:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 15.07.2019r. została wydana decyzja Nr 40/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn63, o długości ok. 950mb przy/w ulicach Bałtowskiej i Skośnej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w działce nr 867 (obręb 22, arkusz 5) na terenie Gminy Bodzechów, z włączeniem do istniejącego gazociągu z rur PE dn180 na działce nr ew. 26/1 (obręb 24, arkusz 3) w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Inwestycja planowana jest na działkach o nr ew.: 26/1, 27/1, 43/1, 45/3 (obręb 24, arkusz 3) stanowiących pas drogowy ulicy Bałtowskiej, 43/2 (obręb 24, arkusz 3) położonej przy w/w ulicy, 27/2 (obręb 24, arkusz 3), 35 (obręb 24, arkusz 4) stanowiących pas drogowy ulicy Skośnej, 3, 4, 5, 6, 9, 10/2, 11, 12, 45/4, 48/3, 49, 50, 62 (obręb 24, arkusz 3), 2, 7, 9, 11/1, 12/1, 13, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 17/1, 17/2, 18/1 (obręb 24, arkusz 4) położonych przy ulicy Skośnej, 3/4, 3/6, 5/8, 16/5 (obręb 24, arkusz 4) stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe do ulicy Skośnej, 3/1, 3/2, 3/5, 3/7, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 16/2, 16/3 (obręb 24, arkusz 4) położonych w rejonie ulicy Skośnej (przy w/w drogach wewnętrznych) w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz 867 (obręb 22, arkusz 5) na terenie Gminy Bodzechów.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, złożonego w dniu 09.05.2019r. przez pełnomocnika w osobie Pana Kamila Cieśli reprezentującego Firmę Projektowo – Wykonawczą Centgaz Jan Cieśla z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, ulica Piaskowa 1.

Od w/w decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w terminie do dnia 12.08.2019r.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Miejsce ogłoszenia:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski, przy Biurze Obsługi Interesanta i przy Wydziale Planowania i Rozwoju;

- na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- na tablicy ogłoszeń w rejonie inwestycji.

Termin ogłoszenia: 15.07.2019r. – 12.08.2019r.