Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz  art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 17.07.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie osiedlowej sieci cieplnej rozdzielczej w technologii rur preizolowanych TWIN, o średnicach 76,1/225, 48,3/160 i długości ok. 169mb, przy/w ulicy Tadeusza Kościuszki oraz przy  ulicach: Stanisława Staszica, Romualda Traugutta, z włączeniem do istniejącej sieci cieplnej (stanowiącej przedłużenie istniejącej sieci cieplnej w ulicy Sandomierskiej) na działce nr ew. 2/7 (obręb 45, arkusz 3) w Ostrowcu Świętokrzyskim.

                 

Inwestycja planowana jest na działkach o nr ew.: 4 (obręb 45, arkusz 3) stanowiącej pas drogowy ulicy Tadeusza Kościuszki, 5/25 (obręb 45, arkusz 3) położonej przy w/w ulicy, 2/4 (obręb 45, arkusz 3) położonej przy ulicy Stanisława Staszica, 2/7 (obręb 45, arkusz 3) położonej przy ulicy Romualda Traugutta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego w dniu 11.07.2019r. przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. ulica Henryka Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 07.08.2019r. w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu Miasta sala A przy stanowisku Nr 12.

Miejsce ogłoszenia:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski, przy Biurze Obsługi Interesanta i przy Wydziale Planowania i Rozwoju;

- na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- na tablicy ogłoszeń w rejonie inwestycji.

Termin ogłoszenia: 17.07.2019r. – 07.08.2019r.