Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945
z późn. zm.) oraz  art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 26.07.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV o długości ok. 760mb przy/w ulicach: Józefa Chełmońskiego, Henryka Rodakowskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Zygmunta Krasińskiego, Iłżeckiej, z włączeniem do istniejącej sieci kablowej elektroenergetycznej 15/0,4kV na działkach nr ew.: 29/3, 234/4 (obręb 4, arkusz 3), 282 (obręb 4, arkusz 5) oraz do projektowanego (według odrębnego opracowania) złącza ZK na działce nr ew. 37/1 (obręb 4, arkusz 4) objętej obowiązującym planem miejscowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Inwestycja planowana jest na działkach o nr ew.: 29/3 (obręb 4, arkusz 3), 282 (obręb 4, arkusz 5) stanowiących pas drogowy ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego,  30 (obręb 4, arkusz 3) stanowiącej pas drogowy ulicy Józefa Chełmońskiego, 74 (obręb 4, arkusz 3) stanowiącej pas drogowy ulicy Henryka Rodakowskiego, 82 (obręb 4, arkusz 3), 82 (obręb 4, arkusz 5) stanowiących pas drogowy ulicy Zygmunta Krasińskiego, 38 (obręb 4, arkusz 4), 328/1, 329/1, 330/1, 367/1 (obręb 4, arkusz 5) stanowiących pas drogowy ulicy Iłżeckiej, 234/1, 234/2, 234/4 (obręb 4, arkusz 3) położonych przy ulicy Zygmunta Krasińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamienna Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna złożonego w dniu 08.07.2019r. i uzupełnionego 24.07.2019r. przez pełnomocnika w osobie Pana Andrzeja Niechciał reprezentującego Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „ELAN” ul. Jarzębinowa 50, 26-065 Piekoszów.

Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 16.08.2019r. w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu Miasta sala A przy stanowisku Nr 12.

Miejsce ogłoszenia:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski, przy Biurze Obsługi Interesanta i przy Wydziale Planowania i Rozwoju;

- na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- na tablicy ogłoszeń w rejonie inwestycji.

Termin ogłoszenia:  26.07.2019r. – 16.08.2019r.