Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 16.08.2019r. została wydana decyzja Nr 50/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie linii elektroenergetycznej SN 15kV, budowie kanalizacji kablowej wraz ze studzienkami i zasobnikami dla infrastruktury PGE, z rur RHDPE o średnicy 2x 40 mm2, o długości ok. 1100mb, z włączeniem do istniejącej linii kablowej SN 15kV na działce nr ew.: 38/2 (obręb 24, arkusz 1) w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz do projektowanego złącza ZKSN (w odrębnym opracowaniu) na działce nr ew. 682/3 (obręb 22) na terenie gminy Bodzechów.

Inwestycja planowana jest na działkach o nr ew.: 12/4, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 20, 21/1, 22/3, 23/3, 24/10, 24/12, 24/14, 25/8, 25/10, 26/3, 35, 36/3, 38/1, 40/1 (obręb 24, arkusz 1), 8/9, 24/1 (obręb 24, arkusz 2) stanowiących pas drogowy ulicy Bałtowskiej, 5, 36/4, 38/2 (obręb 24, arkusz 1) stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe do w/w ulicy, 6/6, 7/3, 8, 10/1, 10/2, 21/2, 22/1, 22/4, 23/5, 23/6, 24/11, 24/13, 24/15, 25/9, 25/11, 26/4, 40/2 (obręb 24, arkusz 1), 8/10, 9/3, 9/5 (obręb 24, arkusz 2), 3/34 (obręb 28, arkusz 1) położonych przy ulicy Bałtowskiej Ostrowcu Świętokrzyskim oraz 160, 681/1 (obręb 22) stanowiących pas drogowy ulicy Bałtowskiej na terenie Gminy Bodzechów, 681/2 (obręb 22) stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową do w/w ulicy,  667/2, 669/2, 670/1, 670/2, 672/6, 672/8, 673/1, 673/2, 675/3, 675/4, 676/1, 676/2, 678/4, 678/6, 678/7, 678/9, 679/3, 679/4, 682/2, 682/3, 759/1, 771/1, 771/2  (obręb 22) położonych przy w/w ulicy na terenie Gminy Bodzechów.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamienna Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna złożonego w dniu 18.06.2019r. i uzupełnionego w dniu 27.06.2019r. przez pełnomocnika w osobie Pana Piotra Kłuska reprezentującego Firmę ZISE ELEKTROBUD Sp.j. Jan Pasternak i Marta Pasternak, ul. Kilińskiego 20d, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Od w/w decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w terminie do dnia 13.09.2019r.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Miejsce ogłoszenia:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski, przy Biurze Obsługi Interesanta i przy Wydziale Planowania i Rozwoju;

- na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- na tablicy ogłoszeń w rejonie inwestycji.

Termin ogłoszenia:  16.08.2019r. –13.09.2019r.