Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

Przymrozki

Data utworzenia 2020-03-29 11:00:03Ważne do 2020-04-02 08:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA -   Zakończenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 w związku  z art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 16.08.2019r. została wydana decyzja Nr 51/ 2019 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV o długości ok. 760mb przy/w ulicach: Józefa Chełmońskiego, Henryka Rodakowskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Zygmunta Krasińskiego, Iłżeckiej, z włączeniem do istniejącej sieci kablowej elektroenergetycznej 15/0,4kV na działkach nr ew.: 29/3, 234/4 (obręb 4, arkusz 3), 282 (obręb 4, arkusz 5) oraz do projektowanego (według odrębnego opracowania) złącza ZK na działce nr ew. 37/1 (obręb 4, arkusz 4) objętej obowiązującym planem miejscowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamienna Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna złożonego w dniu 08.07.2019r. i uzupełnionego 24.07.2019r. przez pełnomocnika w osobie Pana Andrzeja Niechciał reprezentującego Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „ELAN” ul. Jarzębinowa 50, 26-065 Piekoszów.

Od w/w decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w terminie do dnia 13.09.2019r.

Miejsce ogłoszenia:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski, przy Biurze Obsługi Interesanta i przy Wydziale Planowania i Rozwoju;

- na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- na tablicy ogłoszeń w rejonie inwestycji.

Termin ogłoszenia:  16.08.2019r. – 13.09.2019r.