Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

            Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.12.2019r. została wydana decyzja Nr 79/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia z rur PE o średnicy dn110, o długości ok. 250mb przy/w ulicach: Kolonia Robotnicza i Nowe Piaski, z włączeniem do zaprojektowanego według odrębnego opracowania gazociągu niskiego ciśnienia z rur PE o średnicy dn110 w ulicy Nowe Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Inwestycja planowana jest na działkach o nr ew.: 111/2 (obręb 6, arkusz 1) stanowiącej pas drogowy ulicy Kolonia Robotnicza, 52, 56, 57, 63/1, 67 (obręb 6, arkusz 1) położonych przy w/w ulicy, 1/1 (obręb 6, arkusz 2) stanowiącej pas drogowy ulicy Nowe Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, złożonego w dniu 14.10.2019r. przez pełnomocnika w osobie Pana Kamila Cieśli reprezentującego Firmę Projektowo – Wykonawczą Centgaz Jan Cieśla z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, ulica Piaskowa 1.

Od w/w decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w terminie do dnia 02.01.2020r.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.