UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020r. poz. 293 z późn. zm) oraz z art. 10 § 1, art. 391 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 15zzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020r., poz. 374 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.07.2020r. została wydana decyzja Nr 33/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego (kabel YAKXS 4x25mm2, o długości ok. 770mb) przy/w ulicach Ostrowieckiej i Niewiadomej, z włączeniem do istniejącego kabla oświetlenia ulicznego (na wysokości słupa nr 38) w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Inwestycja planowana jest na działkach o nr ew.: 189 (obręb 32, arkusz 2), 1/2, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1 (obręb 33, arkusz 2), 1, 2/1, 3/1 (obręb 33, arkusz 3), 19/1 (obręb 33, arkusz 4), 4/1, 5/1 (obręb 33, arkusz 5), 99/1 (obręb 50, arkusz 2) stanowiących pas drogowy ulicy Ostrowieckiej, 6, 7 (obręb 33, arkusz 5) położonych przy w/w ulicy, 99/2 (obręb 50, arkusz 2) stanowiącej pas drogowy ulicy Niewiadomej, 97/2 (obręb 50, arkusz 2) położonej przy w/w ulicy Niewiadomej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, złożonego w dniu 03.06.2020r. przez pełnomocnika w osobie Pana Włodzimierza Nowika.
Od w/w decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w terminie do dnia 26.08.2020r.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Miejsce ogłoszenia:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski, przy Biurze Obsługi Interesanta i przy Wydziale Planowania i Rozwoju;
- na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- na tablicy ogłoszeń w rejonie inwestycji.
Termin ogłoszenia: 29.07.2020r. – 26.08.2020r.

Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działający przy pomocy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jan Głogowskiego 3/5, tel. +48 41 26 72 100 – zwany dalej „Administratorem”. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z pełnymi informacjami o prawach osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w wyżej wskazanym celu, można zapoznać się na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub w siedzibie Administratora.