UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

Gmina dofinansuje ekologiczne ogrzewanie

Od sierpnia 2012 r. gmina Ostrowiec Świętokrzyski realizuje nowy program w ramach ochrony środowiska. Jego realizacja jest wsparciem dla wszystkich osób, które chcą dokonać zmiany systemu grzewczego na bardziej ekologiczny.

Wnioski o przyznanie dotacji należy składać Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w roku, w którym realizowana jest inwestycja, do dnia 30 listopada danego roku, nie później jednak niż przed zakończeniem realizacji inwestycji.

Wysokość dotacji wynosi:

1) 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej jednak niż 1000 zł brutto w przypadku przyłączenia wewnętrznej instalacji ogrzewczej budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej;

2) 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej jednak niż 2000 zł brutto w przypadku wymiany urządzenia ogrzewczego opalanego węglem lub koksem w tym pieca lub trzonu kuchennego na ekologiczne urządzenie grzewcze (przez urządzenie grzewcze rozumieć należy w szczególności pompę ciepła, kocioł gazowy, elektryczny, olejowy oraz kocioł na ekologiczne paliwo stałe - ekogroszek, biomasa, pellety, itp.);

3) wykonanie wewnętrznej instalacji ogrzewczej w budynku w związku z likwidacją urządzenia ogrzewczego będącego piecem lub trzonem kuchennym i połączeniu tej instalacji z ekologicznym urządzeniem ogrzewczym lub przyłączeniem tej instalacji do miejskiej sieci ciepłowniczej:

a) 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej jednak niż 1000 zł w przypadku inwestycji realizowanych w budynkach jednorodzinnych;

b) iloczyn kwoty 800 zł i liczby lokali objętych inwestycją w przypadku budynków wielolokalowych;


Dotacja może być udzielana na rzecz osób fizycznych i prawnych na inwestycje realizowane na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględniane będą koszty kwalifikowane poniesione przez inwestora w roku realizowania inwestycji, wykazane fakturami (rachunkami) wystawionymi przez wykonawcę przyłącza lub sprzedawcę ekologicznego urządzenia grzewczego. Za koszty kwalifikowane uważa się wyłącznie wydatki poniesione bezpośrednio na: podłączenie nieruchomości do miejskiego systemu ciepłowniczego lub zakup ekologicznego urządzenia grzewczego.

Szczegółowe informacje na temat przyznawania dotacji można uzyskać  telefonicznie pod numerem 41 26 72 187 lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko nr 14.
 
Z dotacji mogą skorzystać osoby i podmioty spełniające łącznie następujące wymogi:

•    są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi albo przysługuje im inny tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym dokonywana jest zmiana systemu grzewczego
•    zrealizują inwestycję zgodnie z zawartą umową
•    dokonają:

a) likwidacji lub trwałego odcięcia urządzenia opalanego węglem lub koksem od istniejącej instalacji ogrzewczej,

lub

b) likwidacji lub trwałego odcięcia pieca lub trzonu kuchennego od przewodów kominowych;

Przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględniane będą koszty kwalifikowane poniesione przez inwestora w roku realizowania inwestycji, wykazane fakturami (rachunkami) wystawionymi przez wykonawcę przyłącza lub sprzedawcę ekologicznego urządzenia ogrzewczego.

Za koszty kwalifikowane uważa się wyłącznie wydatki poniesione bezpośrednio na:
1) przyłączenie wewnętrznej instalacji ogrzewczej budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zakup ekologicznego urządzenia ogrzewczego;

3) wykonanie wewnętrznej instalacji ogrzewczej.

Dotacja nie może być przeznaczona na refundację wydatków poniesionych przez inwestora w części, w jakiej zostały one sfinansowane z innych środków publicznych, w szczególności ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przez zakończenie realizacji inwestycji rozumie się:
- sporządzenie przez wykonawcę przyłącza i inwestora protokołu odbioru robót - w przypadku przyłaczenia wewnętrznej instalacji ogrzewczej budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej;
- uruchomienie zakupionego ekologicznego urządzenia ogrzewczego;

- zakończenie robót polegających na wykonaniu wewwnetrznej instalacji ogrzewczej przed jej połączeniem z ekologicznym urządzeniem ogrzewczym lub przed jej przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.


Wnioski o przyznanie dotacji są sprawdzane i opiniowane przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Komisja weryfikuje wniosek i w przypadku wątpliwości uprawniona jest do dokonania oględzin budynku, w którym dokonywana jest zmiana systemu grzewczego, w szczególności na okoliczność demontażu lub trwałego odcięcia urządzenia grzewczego opalanego węglem lub koksem.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez komisję, stanowi warunek udzielenia dotacji. Dotacja udzielona jest w formie umowy.

Pierwszeństwo realizacji mają wnioski dotyczące zmiany systemu grzewczego w budynkach położonych na obszarach Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w których występują przekroczenia wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu stwierdzone w Programie Ograniczenia Emisji Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Osiedlach: Henryków, Kolonia Robotnicza, Kuźnia, Gutwin, Koszary, Denków.

Dotacja będzie wypłacana po zrealizowaniu inwestycji, zgodnie z warunkami określonymi umową.

 

pdf Wniosek o udzielenie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na zmianie systemu ogrzewczego w budynkach położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (295 KB)

pdf Uchwała Nr XXXIX/73/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (98 KB)

pdf Uchwała Nr XXIV/70/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (62 KB)

pdf ZARZĄDZENIE Nr III/384/2013 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji do spraw sprawdzania i opiniowania wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na zmianie systemu ogrzewczego w budynkach położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (187 KB)