UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

Azbest znika z ostrowieckich dachów

To zasługa realizowanego od kilku lat na terenie naszego miasta „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”, zatwierdzonego przez Radę Miasta. Program zakłada przyznanie właścicielom nieruchomości i spółdzielniom mieszkaniowym dotacji pokrywającej koszty związane z demontażem, załadunkiem, transportem 
i unieszkodliwianiem wyrobów z azbestem. Pozostałe koszty, jak na przykład ułożenie nowego pokrycia dachowego, właściciele i administratorzy budynków muszą pokryć ze środków własnych. Od ubiegłego roku wnioski mogą składać również osoby nie zameldowane w Ostrowcu, ale posiadające tu swoje nieruchomości, co zdaniem prezydenta miasta przyczyni się do bardziej efektywnego i kompleksowego rozwiązania problemu azbestu w naszym mieście. Jest to bardzo cenna inicjatywa, dlatego w tegorocznym budżecie miasta zabezpieczono 100 tys złotych na ten cel.
 
Przypominamy, że wnioski o przyznanie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem azbestu, można pobrać w Urzędzie Miasta, w Biurze Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko Nr 14. Są one również dostępne na naszej stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl. Termin ich składania upływa z dniem 31 marca br.
 

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Szanowni Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego, Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim zwraca się z prośbą o złożenie informacji zawierającej dane o wyrobach z azbestem występujących na Państwa nieruchomościach, W przypadku nieruchomości prywatnych obowiązek dokonania zgłoszenia najczęściej dotyczy pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo – cementowych.
Druki zgłoszeń są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim - Biuro Obsługi Interesanta sala Nr A stanowisko 14 oraz na stronach internetowych pod adresem www.um.ostrowiec.pl Dla Państwa wygody poniżej zamieszczamy wzór druku, który także można wykorzystać w celu złożenia zgłoszenia.

Zgłoszenie należy sporządzić w 2 egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz należy przekazać do Biura Obsługi Interesanta lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Głogowskiego 3/5, Wydział Środowiska. Drugi egzemplarz tej informacji należy pozostawić dla siebie.

Wymóg sporządzenia przez właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną inwentaryzacji wyrobów z azbestem i przekazania informacji o jej wynikach prezydentowi miasta wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

pdf Wniosek o przyznanie dotacji celowej przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na sfinansowaniedofinansowanie usługi usunięcia wyrobówodpadów zawierających azbest

pdf Informacja o wyrobach zawierających azbest (89 KB)

pdf Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobó zawierajacych azbest (130 KB)

pdf Uchwała Nr X/93/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest (45 KB)

pdf Uchwała Nr XLIII/567/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2009 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających (32 KB)

pdf Uchwała Nr XX/6/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XXI/274/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2008 – 2032. (163 KB)

document Zarządzenie Nr III/503/2011 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do spraw organizacji przedsięwzięcia usuwania wyrobów lub odpadów zawierających azbest w ramach dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz określenia wzorów dokumentów do realizacji tego przedsięwzięcia (wraz z późn. zmianami) (59 KB)