Upał

Data utworzenia 2020-08-06 23:00:02Ważne do 2020-08-09 18:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

KAMPANIA EDUKACYJNO – INFORMACYJNA

ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW I WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE

Z ODPADAMI – EDYCJA 2012

1.Grupa docelowa kampanii:

ulotka A

Mieszkańcy gminy Ostrowiec Świętokrzyski

2.Cel główny edukacyjny kampanii:

Podniesienie świadomości ekologicznej odbiorców kampanii

Cele szczegółowe:

2.1 Podniesienie poziomu wiedzy wśród odbiorców kampanii nt. zapobiegania powstawania odpadów – dostarczenie odbiorcy informacji i wiedzy nt. właściwego postępowania z odpadami.

2.2 Zwiększenie świadomości wśród odbiorców kampanii nt. zmiany przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

2.3 Zmiana zachowań wśród odbiorców kampanii dotyczących postępowania z odpadami, z uwzględnieniem następujących bloków tematycznych:

 • palenie śmieci szkodzi,
 • stop dzikim wysypiskom,
 • segreguj odpady,
 • warto śmiecić mniej.

Wykształcenie nawyków selektywnego zbierania poszczególnych rodzajów odpadów.

Zdaniem Departamentu Edukacji Ekologicznej Ministerstwa Środowiska wybór tych trzech tematów spowoduje efekt dźwigni. DEE zakłada, że koncentracja na tych zagadnieniach spowoduje zwiększenie liczby gospodarstw domowych, gdzie segreguje się odpady, zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych przez te gospodarstwa, wzrost poziomu wiedzy na temat segregacji odpadów oraz wzrost proekologicznej aktywności dzieci.                                               

3. ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA KAMPANII

Rozpropagowanie wśród mieszkańców naszego miasta informacji dotyczących:

 • zmian przepisów w zakresie gospodarki odpadami,
 • spalania odpadów w paleniskach domowych,
 • dzikich wysypisk odpadów,
 • segregowania odpadów,
 • zapobieganiu powstawaniu odpadów.                                      

Zmiana przepisów w zakresie gospodarki odpadami

Ministerstwo Środowiska postanowiło wesprzeć gminy w okresie poprzedzającym wejście
w życie tzw. ustawy śmieciowej i przygotowało ulotki informujące o podstawowych zmianach jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2012 roku.

Treść zamieszczona w ulotce:

Co mnie czeka jako Mieszkańca?

Szanowny Mieszkańcu,

w dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Do 30 czerwca 2013 r. możesz zachować dotychczasową umowę na odbieranie odpadów komunalnych i nie wnosić opłaty do gminy. Należy jednak przekazać do urzędu gminy informację oraz kopię umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne we wskazanym przez urząd terminie.

Jak będzie działał system gminny?

 • Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia, – oczekuj informacji ze strony Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego;
 • Stawka opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców lub od powierzchni nieruchomości lub od ilości zużytej wody lub będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego – gmina wybierze jeden spośród tych wskaźników i poinformuje Cię o sposobie liczenia opłaty;
 • Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady;
 • Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców;
 • Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego;
 • Powstanie punkt selektywnego zbierania odpadów, do którego wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady – gmina poinformuje Cię o miejscu lokalizacji punku, godzinach jego działania oraz jakie odpady możesz do niego przynieść.

3.1 Spalanie odpadów w paleniskach domowych

3.1.1 Podczas spalania różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych oraz w ogniskach na wolnym powietrzu w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, (których oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi i zwierząt jest bardzo szkodliwe), są to:

 • rakotwórcze związki dioksyny i furany,
 • tlenek węgla (CO), który jest trujący dla ludzi i zwierząt, utrudnia transport tlenu
  w organizmie, oddziałuje także na centralny układ nerwowy,
 • tlenki azotu (NOx), które są przyczyną podrażnienia i uszkodzenia płuc, a odkładając się w glebie w postaci azotanów, szkodliwie podwyższają ich zawartość w roślinach,
 • dwutlenek siarki (SO2), który u ludzi i zwierząt powoduje trudności w oddychaniu. Jest przyczyną powstawania siarczanów i kwasu siarkowego, co powoduje suche
  i mokre opady kwaśnych deszczy,
 • chlorowodór, który tworzy z parą wodną kwas solny,
 • cyjanowodór, który tworzy z wodą kwas pruski, silnie toksyczny związek chemiczny,
 • pyły, które odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka
  i zwierząt zanieczyszczenia roślin metalami ciężkimi.

3.1.2 Przez spalanie odpadów w paleniskach domowych tracone są materiały, które mogą zostać poddane recyklingowi.

3.2 Dzikie wysypiska odpadów

3.2.1 Dzikie wysypiska mają ogromny wpływ na środowisko naturalne, gdyż:

 • szpecą krajobraz i tym samym odstraszają turystów,
 • są pozbawione zabezpieczeń, co powoduje przedostawanie się substancji toksycznych do gleby czy wód gruntowych (farby, oleje, zużyte baterie czy podobne substancje powodują przedostawanie się do gleby metali ciężkich),
 • są siedliskiem bakterii chorobotwórczych i groźnych grzybów, stwarzają warunki do życia i rozmnażania się komarów, much i szczurów, które mogą być nosicielami wielu chorób zakaźnych,
 • mają negatywny wpływ na zwierzęta. Torebki foliowe połykane są przez zwierzęta, co prowadzi do ich śmierci. Odłamki szkła czy metalu powodują okaleczenia zwierząt,
 • stanowią zagrożenie dla mieszkańców, ponieważ powstający gaz na wysypisku powoduje niekiedy samozapłon śmieci, co z kolei może doprowadzić do pożaru lasu czy pobliskich domostw,
 • poprzez usuwanie odpadów na dzikie wysypiska tracone są materiały, które mogą zostać poddane odzyskowi, w tym recyklingowi, co z kolei ma wpływ na mniejsze zużycie surowców naturalnych.

3.3. Segregacja odpadów

3.3.1 Uświadomienie społeczeństwu, jak ważna jest segregacja odpadów poprzez podkreślenie istoty wydzielania odpadów, takich jak:

 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • oleje odpadowe,
 • przeterminowane leki,

ze względu na ich właściwości niebezpieczne,

3.3.2 Podkreślenie istoty wydzielania odpadów, takich jak:

 • papier (niezanieczyszczony),
 • szkło opakowaniowe (białe/ kolorowe),
 • metale (np. odpady opakowaniowe),
 • tworzywa sztuczne (np. odpady opakowaniowe)

ze względu na ich przygotowanie do recyklingu.

3.3.3 Uświadomienie społeczeństwu, że segregacja odpadów ma wpływ na ilość odpadów poddanych recyklingowi, a dzięki recyklingowi:

 • chronimy zasoby naturalne, ponieważ zastosowanie surowców wtórnych zmniejsza zużycie surowców naturalnych;
 • chronimy środowisko, ponieważ wydobycie i przetworzenie surowców naturalnych na dobra konsumpcyjne związane jest z niszczeniem środowiska;
 • oszczędzamy energię, ponieważ potrzeba jej znacznie mniej, gdy wykorzystujemy surowce wtórne.

3.4. Zapobieganie powstawaniu odpadów

3.4.1 Uświadomienie społeczeństwu, że produkujemy coraz więcej odpadów, z którymi nie wiadomo co zrobić, zużywając nieodnawialne surowce i zostawiając niekorzystną spuściznę dla przyszłych pokoleń. Pozbywanie się odpadów, których przybywa, jest jednym z poważnych problemów naszej cywilizacji. Istotą jest więc zapobieganie powstawaniu odpadów.

3.4.2 Uświadomienie społeczeństwu, że ograniczenie konsumpcji oraz bardziej przemyślane zakupy to najbardziej proste i oczywiste działanie oraz najłatwiejszy sposób unikania powstania odpadów. Żyjemy w społeczeństwie napędzanym przez nadmierny popyt w stosunku do rzeczywistych potrzeb, stymulowany modą i udogodnieniami nowoczesnych technologii. Najlepiej zagospodarowane odpady to takie odpady, które w ogóle nie powstają. Zapobiegać powstawaniu odpadów możemy w domu, a nawet trochę wcześniej, bo już
w trakcie robienia zakupów.

3.4.3 Rozwiązania:

 • wypożyczanie zamiast kupowania przedmiotów rzadko używanych (np. sprzętu, narzędzi, płyt, książek, zabawek),
 • kupowanie towarów bardziej trwałych i lepszej jakości (np. sprzętu elektronicznego, mebli, tradycyjne golarki, pióro, bawełniane chusteczki, pieluszki),
 • unikanie artykułów jednorazowych (np. toreb, golarek, długopisów, chusteczek, sztućców),
 • kupowanie produktów, które nie są nadmiernie pakowane (np. warzywa i owoce luzem, kupowanie największego opakowania np. proszek do prania 10 kg zamiast małych opakowań po 1,5 kg),
 • kupowanie używanych rzeczy.

4. REALIZACJA

Głównym zadaniem kampanii edukacyjno-informacyjnej było dotarcie do jak największej liczby osób, przy użyciu minimalnych kosztów. Podstawowe środki służące przekazywaniu treści w kampaniach edukacyjnych to:

 • materiały informacyjne w postaci ulotek, plakatów,
 • artykuły prasowe w gazetach lokalnych: Gazeta Ostrowiecka, Echo Ostrowieckie, Wiadomości Świętokrzyskie,
 • artykuły na stronie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • spoty informacyjne emitowane telewizji lokalnej: Vectra, Krzemionki
 • akcje edukacyjne w szkołach.

4.1. KAMPANIA MEDIALNA W TELEWIZJI LOKALNEJ

Wykonawca przygotował propozycje 30 sek. spotów telewizyjnych na podstawie wstępnych scenariuszy, a następnie zrealizował je. Wykonawca zaproponował również media plan dla emisji spotów i wykupił czas antenowy w telewizjach lokalnych (Vectra, Krzemionki).

Zaproponowany scenariusz spotów dotyczył wprowadzenia nowego gminnego systemu gospodarki odpadami i jego działania, wskazówek dla mieszkańców co do sposobów postępowania z odpadami i właściwego segregowania odpadów.

Emisja spotów odbyła się w okresie: październik - grudzień 2012 r.

4.2. KAMPANIA PRASOWA

W lokalnej prasie pojawił się cykl artykułów dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami, zapobieganiu powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami.

Szczegółowy harmonogram i tematyka kampanii prasowej

Miesiąc Miejsce emisji artykułu Tematyka
IX 2012 r. Miejski Informator Samorządowy dot. zmian w nowym systemie gospodarki odpadami: Zmiana Ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, Co czeka mieszkańca gminy? Jak będzie działał gminny system?
X 2012 r. Gazeta Ostrowiecka, Echo Ostrowieckie, Wiadomości Świętokrzyskie, Miejski Informator Samorządowy dot. właściwego segregowania odpadów komunalnych oraz zapobiegania powstawania odpadów
XI 2012 r. Gazeta Ostrowiecka, Echo Ostrowieckie, Wiadomości Świętokrzyskie, Miejski Informator Samorządowy dot. dzikich wysypisk oraz szkodliwego palenia śmieci w domach
XII 2012 r. Gazeta Ostrowiecka, Echo Ostrowieckie, Wiadomości Świętokrzyskie, Miejski Informator Samorządowy dot. uchwał   podjętych przez Radę Miasta   odnośnie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
i funkcjonowania Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych

 

4.3. KAMPANIA INTERNETOWA

Najnowocześniejsze i najszybciej zwiększające zasięg medium w Polsce i na świecie - zyskuje coraz większą popularność jako interaktywny kanał komunikacji oraz jako miejsce i narzędzie prowadzenia kampanii promocyjno-reklamowych. Utworzono stronę internetową EkoOstrowiec, na której zamieszczane są aktualne informacje o:

 • przepisach prawa miejscowego dot. gospodarki odpadami,
 • podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy,
 • miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
 • osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, baterie, akumulatory, odpady wielkogabarytowe, używaną odzież, pochodzącą z gospodarstw domowych,
 • miejscach usytuowania „dzwonów” do segregacji odpadów wraz z zaznaczeniem na mapie,
 • edukacji ekologicznej.

Dodatkowo na stronie zostały umieszczone informacje o pracy Wydziału Środowiska.

Szczegółowy harmonogram Kampanii EKO OSTROWIEC

  Szczegółowy zakres zadań Ilość

Termin

realizacji

KAMPANIA MEDIALNA Emisja 30 sek. spotu
w telewizji lokalnej (Vectra, Krzemionki)
1 szt. X – XII 2012 r.
Nagranie w Magazynie Informacyjnym Urzędu Miasta - od IX2012
KAMPANIA PRASOWA Druk ulotki A-4 30 000 szt. IX 2012 r.
Druk plakatu 200 szt. IX 2012 r.
Dystrybucja przez Pocztę Polską ulotek pod adresy nieruchomości zamieszkałych ok. 26 500 punktów adresowych X 2012 r.
Plakatowanie 45 punktów X 2012 r.
Emisja artykułów w Echo Ostrowieckie 3 emisje X – XII 2012 r.
Emisja artykułów w Gazecie Ostrowieckiej 3 emisje X – XII 2012 r.
Emisja artykułów
w Wiadomościach Świętokrzyskich
6 emisji X – XII 2012 r.
Emisja artykułów w Miejskim Informatorze Samorządowym - IX – XII 2012 r.
KAMPANIA INTERNETOWA Wykonanie strony internetowej (możliwość samodzielnej edycji, wprowadzania zmian, dodawania plików, zdjęć) 1 szt. X 2012 r.
Emisja artykułów na stronie internetowej Urzędu Miasta
w Ostrowcu Św.
- od IX 2012 r.

 

Ww. działania zostały w 100% zrealizowane ze środków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Ogółem wartość zadania wyniosła 26 793,45 zł.