UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

§ Zmiany w procedurach oddziaływania na środowisko.

Od 1 stycznia 2017r. wchodzi w życie większość zmian wprowadzanych ustawą z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1936 ze zm.) odnoszących się do procedur oddziaływania na środowisko. Najistotniejsze zmiany dla Inwestora dotyczą zakresu karty informacyjnej przedsięwzięcia, zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wymagań jakie muszą spełnić osoby uprawnione do ich sporządzania. Ponadto nowe przepisy wprowadzają administracyjne kary pieniężne.

Zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi:

 1. Karta informacyjna przedsięwzięcia (art. 62a cytowanej ustawy) powinna zawierać podstawowe informacje
  o planowanym przedsięwzięciu, tj.:
 • rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia;
 • powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną,
 • rodzaj technologii;
 • ewentualne warianty przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi
  w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii;
 • rozwiązania chroniące środowisko;
 • rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko;
 • możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko;
 • przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;
 • ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej;
 • przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko;
 • prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów – kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Powyższe dane uwzględnia formularz karty informacyjnej przedsięwzięcia stanowiący załącznik do wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowań obowiązujący od 01.01.2017r.

 

2.Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko składany przez Inwestora musi być zgodny z art. 66 w   brzmieniu obowiązującym od 01stycznia 2017r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 74a cytowanej ustawy autorem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 (lub kierownikiem zespołu autorskiego) będzie mogła być osoba która:

1) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w obszarze:

 • nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych;
 • nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi;
 • nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo
  i geologia inżynierska, inżynieria środowiska;
 • nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych lub

2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów – kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia
i nazwiska oraz daty sporządzenia raportu.

Autor (kierujący zespołem autorów) sporządzający raport ma obowiązek złożenia oświadczenia o spełnieniu w/w wymagań pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu powinna być zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

3. Inwestor zobowiązany będzie określić we wniosku, czy planowane przedsięwzięcie kwalifikowane będzie jako instalacja wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

 

    4. Administracyjne kary pieniężne nakładane będą na inwestora za naruszenie warunków, wymogów czy obowiązków określonych w decyzjach środowiskowych związanych z realizacją, eksploatacją lub likwidacją przedsięwzięcia. Organem właściwym do wymierzania kar będzie wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Wysokość kary zależna będzie od liczby
i wagi stwierdzonych naruszeń w wysokości od 500 do 1 000 000 zł (dział VIIA cytowanej ustawy).

 

Uwaga:

W przypadku przedsięwzięć, dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych, lub podmiot od niej zależny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015r. poz. 1515r. 1890r.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Decyzje  o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja  o środowiskowych  uwarunkowaniach  jest jedną z obowiązkowych decyzji administracyjnych, jakie inwestor musi uzyskać w ramach procesu inwestycyjnego, tj.„zezwolenia na wykonanie inwestycji”.

Wymóg uzyskania tej decyzji wynika z przepisów określonych ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2013r. poz1235 ze zmian.) i dotyczy planowanych:

 • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw.I grupa), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i przedłożenie raportu OOŚ jest obligatoryjne:  wniosek do pobrania
 • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw.II grupa), jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostanie stwierdzony przez organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej (postanowienie prezydenta po zasięgnięciu opinii właściwych organów):  wniosek do pobrania

Przedsięwzięciem w rozumieniu przepisów jest: zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie wykorzystania terenu, w tym w tym również na wydobywaniu kopalin.

O tym, do której kategorii ma zostać zakwalifikowane dane przedsięwzięcie decyduje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r  poz. 71 t.j.).

Decyzja środowiskowa jest pierwszą decyzją rozpoczynającą proces inwestycyjny. Poprzedza ona inne decyzje administracyjne - katalog takich decyzji zawiera art.72 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i są nimi min.in.:decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowaniu terenu, decyzja pozwolenie na budowę, decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; zgłoszenie budowlane, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie
i przetwarzanie odpadów.

Kolejność ta jest istotna, ze względu, że decyzja środowiskowa wiąże organy wydające późniejsze decyzje w procesie inwestycyjnym, determinując już na samym jego początku wiele istotnych cech planowanego przedsięwzięcia.

Decyzja środowiskowa posiada charakter „rozstrzygnięcia wstępnego” względem przyszłego zezwolenia na realizację konkretnej inwestycji .

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Zasadą jest, że dla jednego przedsięwzięcia wydawana jest jedna decyzja środowiskowa, również wtedy, gdy dla danego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie większej liczby decyzji inwestycyjnych lub uzyskiwane są odrębne decyzje dla poszczególnych etapów jego realizacji.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie w/w decyzji lub zgłoszeń (art.72 ust.1 cytowanej ustawy). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia,w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może być przeniesiona na inny podmiot,  za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana i jeżeli nowy podmiot przyjmuje warunki zawarte w tej decyzji. Cesji dokonuje organ administracji, który wydał przedmiotową decyzję.

Decyzja musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na którym planowana jest inwestycja, o ile na tym terenie obowiązuje m.p.z.p..

Więcej informacji jak załatwić sprawę w  przewodniku interesanta.

§ Zmiany przepisów

Zmiany w zakresie wymaganych dokumentów będących załącznikami do
         wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od 24 grudnia 2015r. obowiązują nowe załączniki do wniosku dotyczące Inwestorów ubiegających się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wprowadzone ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1936 ze zm.)

 •  Zamiast załącznika graficznego przedstawiającego zasięg oddziaływania przedsięwzięcia należy przedkładać mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.

 •  Dotychczas wnioskodawca zobowiązany był do przedkładania wypisów z rejestru gruntów. Wprowadzona zmiana dopuszcza również inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imięi nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Zmiany dotyczą również terminów „używalności” decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (6 lat jako termin podstawowy i 10 lat dla inwestycji realizowanych etapowo, zamiast dotychczasowych terminów odpowiednio 4 i 6 lat). Przepis ma zastosowanie również do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych przed wejściem w życie wymienionej nowelizacji.