Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

  pdf Zobacz Ogłoszenie o zamówieniu (150 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (343 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (13.47 MB)

  archive Zobacz Formularze do wypełnienia (451 KB)

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 504468-N-209 z dnia 17.01.2019r.

Termin składania ofert: 04.02.2019r. godzina 09:30

Termin otwarcia ofert: 04.02.2019r. godzina 10;00

działka 8/40 o powierzchni 0,1037 ha

działka 8/41 o powierzchni 0,1037 ha

działka 8/42 o powierzchni 0,1037 ha

Zobacz  pdf Ogłoszenie o przetargach (2.81 MB)

Termin przetargów:

działka 8/40 - 4 marca 2019 r. godz. 1000

działka 8/41 - 4 marca 2019 r. godz. 1030

działka 8/42 - 4 marca 2019 r. godz. 1100.

 

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do dnia 5.12.2089 r., położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Bałtowskiej, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00066394/8, oznaczonej jako działka gruntu nr 3/45 (Obr. 28, ark.1) o powierzchni 2,1640 ha.

 

Zobacz pdf ogłoszenie o przetargu (2.48 MB)

Termin przetargu: 25 luty 2019 r. godz. 10:00

działka 8/32 o powierzchni 0,1102 ha

działka 8/33 o powierzchni 0,1102 ha

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargach (2.57 MB)

 

Termin przetargów:

działka 8/32 - 18 lutego 2019 r. godz. 1000

działka 8/33 - 18 lutego 2019 r. godz. 1030.

 

Budowa wiaty handlowej oraz przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku handlowo-usługowego oraz zmiana sposobu jego użytkowania na budynek biurowo-socjalny wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach
nr ew. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110 (Obr.35, ark.2) przy ul. Słowackiego w Ostrowcu Św. w ramach zadania budżetowego ,, Budowa zadaszenia części placu targowego” zgodnie z programem pn. ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – budowa zadaszenia części placu targowego”

Zobacz pdf Sprostowanie do pisma w sprawie zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i modyfikacji SIWZ (512 KB)

Uwaga

Zobacz pdf odpowiedzi na zapytania do SIWZ (1.09 MB)

Uwaga

w dniu 9 stycznia 2019 r. zmieniono treść ogłoszenia o zamówieniu oraz dokonano modyfikacji SIWZ

Zobacz pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (50 KB)

Zobacz pdf Zmiana treści ogłoszenia i modyfikacja SIWZ (1.77 MB)

Pobierz document aktualny załącznik nr 11 do SIWZ - wykaz osób (65 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (122 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (327 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (4.01 MB)

Zobacz archive Załącznik nr 7 dokumentacja projektowa (69.69 MB)

Pobierz archive Formularze do wypełnienia (468 KB) załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Termin składania ofert: 24 stycznia 2019 r. godz. 930

Termin otwarcia ofert: 24 stycznia 2019 r. godz. 1000

Procedura: przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: nr 501604-N-2019 - Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 8 stycznia 2019 r.

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, oznaczonej jako działka gruntu Nr 8/45 o pow. 0.1019 ha (Obr. 8, ark. 2), położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim w rejonie ulic Porzeczkowej – Malinowej objętej księgą wieczystą nr KI1O/0066623/3.

Zobacz   pdf ogłoszenie o przetargu (2.42 MB)

Termin przetargu: 18 stycznia 2019 r. godz. 1000

 

  pdf pobierz aktualny plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok (2.54 MB)