Termin wpłaty opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Wykonanie ogrodu zdrowia na osiedlu Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody”

  pdf Zobacz wyjaśnienia do SIWZ z dnia 04.11.2019 r. (552 KB)

  pdf Zobacz wyjaśnienia do SIWZ z dnia 29.10.2019 r. (566 KB)

Zobacz pdf ogłoszenie o zamówieniu (131 KB)

Zobacz pdf SIWZ (404 KB)

Zobacz archive załączniki do SIWZ (88.60 MB)

Pobierz   archive formularze do wypełnienia (473 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia 24 października 2019 r. Nr 614212-N-2019

Termin składania ofert: 8 listopada 2019 r. godz. 930

Termin otwarcia ofert: 8 listopada 2019 r. godz. 1000

 

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargach (2.18 MB)

Procedura; drugie przetargi nieograniczone

Termin przetargów: 5 listopada 2019 r. godzina 1000, 1030 i 1100.

Łączna sprzedaż

  1. prawa własności działki gruntu nr 3/61 (Obr. 43, ark. 4) o powierzchni 0,1070 ha, położonej
    w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, objętej księgą wieczystą
    nr KI1O/00049787/5, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;

2. prawa użytkowania wieczystego działek gruntu o łącznej powierzchni 0,3361 ha, objętych księgą wieczystą nr KI1O/00062499/6,          położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, obejmującego powierzchniowo działki gruntu: nr 3/64 (Obr. 43, ark. 4) o powierzchni 0,2152 ha i nr 3/67 (Obr. 43, ark. 4) o powierzchni 0,1209 ha. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, a jej użytkownikiem wieczystym do dnia 5.12.2089 r. jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargu (3.02 MB)

 

Procedura ;przetarg nieograniczony

Termin przetargu: 28 października 2019 r. godzina 1000

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27.09.2019r. (4.01 MB)

  pdf Zobacz Decyzja ZRID (8.55 MB)

  pdf Zobacz Opis wiaty przystankowej (535 KB)

  pdf Zobacz Plan sytuacyjny (376 KB)

Zobacz pdf Odpowiedź na zapytanie (1.27 MB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (132 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (371 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (7.43 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (157 KB)

Dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem  http://download.um.ostrowiec.pl/załącznik_nr_7-dokumentacja_projektowa.zip

 

Procedura: przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 18 września 2019 r. nr 598998-N-2019

Termin składania ofert: 3 października 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 3 października 2019 r. godz. 1300

  pdf Zobacz Modyfikację SIWZ z dnia 26.09.2019r. (596 KB)

  pdf Zobacz Opis techniczny (3.52 MB)

Zobacz pdf Odpowiedź na zapytanie (1.27 MB)

  pdf Zobacz Ogłoszenie o zamówieniu (131 KB)

  pdf Zobacz SIWZ (367 KB)

  archive Zobacz Załączniki do SIWZ (81.30 MB)

  archive Zobacz Formularze do wypełnienia (155 KB)

Procerdura:przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie  zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 17.09.2019 r. pod nr 598702-N-2019

Termin składania ofert: 3 października 2019r. godzina 0930

Termin otwarcia ofert: 3 października 2019r. godzina 1230

Zobacz pdf Odpowiedzi na pytania wykonawców (2.30 MB) z dnia 4.10.2019 r.

Zobacz pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (65 KB)

Zobacz pdf Modyfikacja SIWZ (591 KB)

Zobacz archive Zmienione załączniki do SIWZ (303 KB)

zmiana terminu składania ofert

aktualny termin składania ofert: 8 października 2019 r. godz. 1130

aktualny termin otwarcia ofert: 8 października 2019 r. godz. 1200

 

  pdf Zobacz Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27.09.2019r. (538 KB)

Zobacz pdf Odpowiedź na zapytanie (1.27 MB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (132 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (47 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (367 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (168.28 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (229 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot unijnych

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 17 września 2019 r. pod nr 598516-N-2019

Termin składania ofert: 3 października 2019 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 3 października 2019 r. godz. 1200

  pdf Zobacz ogłoszenie o przetargach (2.20 MB)

Procedura:przetargi ustne nieograniczone.

Termin przetargów: 22 października 2019 r. godz.1000 i 1030.