Burze z gradem

Data utworzenia 2021-08-01 00:30:02Ważne do 2021-08-02 03:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia o burzach z grademPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, która odbędzie się w dniu 22 lipca 2021 r. o godz. 12.00 – w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

I. Otwarcie sesji – stwierdzenie quorum.
II.
Przedstawienie porządku obrad.
III.
Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zbycia nieruchomości,
2) nadania nazwy skwerowi,
3) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizowane w roku 2021 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiącym jej własności,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2021 r.,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 2029.

IV. Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Ponadto informuję, że projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (bip.um.ostrowiec.pl).

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

21 lipca 2021 r.:

- godz. 13.00 - wspólne posiedzenie Komisji Samorządowej, Komisji ds. Rodziny oraz Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu
- godz. 14.00 - wspólne posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Miasta oraz Komisji Budżetu

Posiedzenia Komisji odbędą się w trybie zdalnym.

Przedmiotem obrad komisji RM będzie opiniowanie projektów uchwał skierowanych pod obrady sesji Rady Miasta, w tym projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi, który został zgłoszony przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej.

 

Plan pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2021 r.: https://bip.um.ostrowiec.pl/uchwala/23916/uchwala-nr-xlv-37-2021

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: inspektor@cbi24.pl ,

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu :

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ,

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,

6) posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  a także prawo do przenoszenia danych,

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie Państwa danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,

9) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.