Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. o godz. 15.00 – w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

I. Otwarcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – stwierdzenie quorum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) nabycia nieruchomości,
2) nabycia nieruchomości,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych znajdujących się w obiektach Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo – Konferencyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim,
5) określenia zasad i trybu udostępniania lokali znajdujących się w obiekcie Centrum Aktywności Obywatelskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8) ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
9) diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,
10) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu,
11) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2021 r.,
12) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 2029.

IV. Informacja o stopniu realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
V. Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Ponadto informuję, że projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (bip.um.ostrowiec.pl).

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek 

25 listopada 2021 r.:

- godz. 12.30 - posiedzenie Komisji ds. Rodziny
- godz. 14.00 - posiedzenie Komisji Samorządowej

26 listopada 2021 r.:

- godz. 11.00 - posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Miasta
- godz. 12.30 - posiedzenie Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu
- godz. 14.30 - posiedzenie Komisji Budżetu

Wszystkie posiedzenia komisji odbęda się w trybie zdalnym.

Plan pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2021 r.: https://bip.um.ostrowiec.pl/uchwala/23916/uchwala-nr-xlv-37-2021

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: inspektor@cbi24.pl ,

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu :

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ,

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,

6) posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  a także prawo do przenoszenia danych,

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie Państwa danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,

9) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.