UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, która odbędzie się w dniu 12 marca 2021 r. o godz. 11.00 – w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

I. Otwarcie sesji – stwierdzenie quorum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) realizacji przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021,
2) realizacji przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021,
3) nabycia nieruchomości,
4) zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
5) zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego,
8) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”,
9) zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ograniczania niskiej emisji,
10) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Targowiska Miejskie w Ostrowcu Świętokrzyskim,
11) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2021 r.,
12) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 2029.

IV. Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Ponadto informuję, że projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (bip.um.ostrowiec.pl).

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Marta Woźnicka - Kuzdak

12 marca 2021 r.:

- godz. 8.30 - wspólne posiedzenie Komisji Samorządowej oraz Komisji ds. Rodziny
- godz. 9.00 - wspólne posiedzenie Komisji Budżetu oraz Komisji Strategii i Rozwoju Miasta

Posiedzenia komisji odbędą się w trybie zdalnym.

Plan pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2020 r.: http://bip.um.ostrowiec.pl/uchwala/22655/uchwala-nr-xxxii-37-2020

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: inspektor@cbi24.pl ,

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu :

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ,

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,

6) posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  a także prawo do przenoszenia danych,

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie Państwa danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,

9) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.