Termin wpłaty opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

 

Informuję, że sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 10.00, w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Głogowskiego 3/5, sala obrad 001, parter.

Proponowany porządek posiedzenia:

I. Otwarcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – stwierdzenie quorum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Wręczenie odznaczeń związkowych z okazji „100-lecia Policji”.
IV. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2019 r.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
2) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski, w roku szkolnym 2019/2020,
3) wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki, działającej pod firmą „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego  w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami komunikacji miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wykonywanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania,
7) udostępnienia lokalu użytkowego bez przeprowadzania przetargu,
8) uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2020 r.,
9) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2020 –2029,
10) ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim,
11) udzielenia dotacji celowej dla Gminy Bodzechów,
12) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.,
13) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2029.

VI. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o złożonych interpelacjach.
VII. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta za okres od 29 listopada do 12 grudnia 2019 r.
VIII. Sprawy różne (m.in. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016-2019 z perspektywą na lata  2020 – 2023).
IX. Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Ponadto informuję, że projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (bip.um.ostrowiec.pl).

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

 

 

 

 

 

 17 grudnia 2019 r.:

- godz. 14.00 - Komisja Strategii i Rozwoju Miasta
- godz. 15.00 - Komisja Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu

18 grudnia 2019 r.:

- godz. 14.15 - wspólne posiedzenie Komisji Samorządowej oraz Komisji ds. Rodziny
- godz. 15.00 - Komisja Budżetu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: inspektor@cbi24.pl ,

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu :

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ,

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,

6) posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  a także prawo do przenoszenia danych,

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie Państwa danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,

9) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.