Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Informuję, że sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 13.00, w Ostrowieckim Browarze Kultury, ul. Siennieńska 54 (sala koncertowa).

Proponowany porządek posiedzenia:

I. Otwarcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – stwierdzenie quorum.
II.
Przedstawienie porządku obrad.
III.
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia: 12 lutego 2020 r., 30 marca 2020 r. i 28 kwietnia 2020 r.
IV.
Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2020 rok,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2020,
3) zgody na obciążenie działek gruntu służebnością przesyłu,
4) zgody na obciążenie działki gruntu służebnością przesyłu,
5) wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie części działki, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Henryka Sienkiewicza,
6) nabycia nieruchomości,
7) zbycia nieruchomości,
8) zbycia nieruchomości,
9) zbycia nieruchomości,
10) nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości zajętych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”,
11) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”,
12) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020 dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
13) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2020 r.,
14) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2020 – 2029.

V. Debata nad raportem o stanie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2019 r.
VI.
Podjęcie uchwał w sprawie:

1) udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2019 r.,
3) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2019 r.

 VII. Sprawozdanie z prac Rady Miasta i komisji Rady Miasta.
VIII.
Sprawozdanie z monitorowania postępu w realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2019.
IX.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o złożonych interpelacjach.
X.
Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta za okres od 5 lutego 2020 r. do 16 czerwca 2020 r.
XI.
Sprawy różne.
XII.
Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Ponadto informuję, że projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (bip.um.ostrowiec.pl).

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

25 czerwca 2020 r.:

- godz. 13.00 - posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Miasta
- godz. 14.15 - posiedzenie Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu
- godz. 14.45 - wspólne posiedzenie Komisji Samorządowej oraz Komisji ds. Rodziny 
- godz. 15.30 - posiedzenie Komisji Budżetu

 

Plan pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2020 r.: http://bip.um.ostrowiec.pl/uchwala/22655/uchwala-nr-xxxii-37-2020

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: inspektor@cbi24.pl ,

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu :

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ,

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,

6) posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  a także prawo do przenoszenia danych,

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie Państwa danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,

9) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.