Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Informuję, że sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 r. o godz. 15.00,
w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Głogowskiego 3/5, sala obrad 001, parter.

Proponowany porządek posiedzenia:

I. Otwarcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – stwierdzenie quorum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2018 r., 28 grudnia 2018 r., 23 stycznia 2019 r. i 5 lutego 2019 r.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru zmiany siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Trzeciaków 35,
2) nabycia nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim,
4) przeniesienia własności nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania,
5) warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
6) bezprzetargowego wynajęcia nieruchomości, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Bałtowskiej,
7) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
8) przejęcia przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zadania publicznego Powiatu Ostrowieckiego związanego z utrzymaniem powiatowych obiektów administracyjnych w zakresie ich ochrony oraz udzielenia przez Powiat Ostrowiecki dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski dotacji na realizację przyjętego zadania,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania,
10) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnychi mieszkaniach chronionych,
11) budowy mostu na rzece Kamiennej,
12) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 – 2023”,
13) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
14) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.,
15) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023.

V. Informacja Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dotycząca roszczeń odszkodowawczych na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz naliczania tzw. „renty planistycznej”.
VI. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o złożonych interpelacjach.
VII. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta za okres od 20 grudnia 2018 r. do 13 lutego 2019 r.
IX. Sprawy różne (m.in. sprawozdanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.).
X. Zamknięcie sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Ponadto informuję, że projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (bip.um.ostrowiec.pl).

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

 

18 lutego 2019 r. - godz. 15.00 - wspólne posiedzenie Komisji Samorządowej i Komisji ds. Rodziny

19 lutego 2019 r.:
- godz. 13.45 - posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju Miasta
- godz. 15.00 - posiedzenie Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu
- godz. 15.30 - posiedzenie Komisji Budżetu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: rk@ncnetcom.pl lub pd@ncnetcom.pl ,

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu :

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ,

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,

6) posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  a także prawo do przenoszenia danych,

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie Państwa danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,

9) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.