Uchwała  nr   V/22/1998

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 22 grudnia 1998 r.

 

zmieniająca uchwały w sprawie  określenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach  wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Św

 

Na podstawie art . 34 ust. 6 , art. 37 ust.2 pkt. l oraz art. 68 pkt.7 i ust.2 ustawy z dnia £1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 poz. 741) oraz art. 3 ust. l i 2  ustawy z dnia £4 czerwca 1994r o własności lokali ( Dz. U. Nr 85 poz. 388 , z 1997r Nr 106 ,poz.682 ),art.5 ustawy z dnia £ lipca 1994r o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 1998 r Nr 120 poz.787 ) w związku z art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 samorządzie terytorialnym ( Dz. U. z 1996r Nr 13 poz. 74 i Nr 50 , Nr 1O6 poz. 496  i Nr 13£ poz.622 i z 1997r Nr 9 poz. 43) Nr poz. 879, Nr 1O7 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr l23,poz.775.

Rada Miejska uchwala  co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr LXI/658/98 z dnia £6 stycznia 1998r r. w sprawie określenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec wprowadza się następujące zmiany :

1) w § l w ust.2 w pkt.2 wyrazy "do dnia 31 grudnia 1998r " zastępuje się wyrazami " do dnia 3O czerwca 1999r "

£) w § £ dodaje się ust. 3 w brzmieniu :

" 3. Sprzedaż lokali mieszkalnych dokonywana będzie w okresie

do dnia 3O września 1999roku , na podstawie cen ustalonych w/g opinii o której mowa w ust. l z dnia 12 października 1996r "

 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Św. oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca

Świętokrzyskiego  , który zawiadomi najemców komunalnych lokali mieszkalnych o wydłużeniu terminu do składania stosownych wniosków i oświadczeń w przedmiocie nabycia lokalu.

 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.