Uchwała  nr   VI/44/1998

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 grudnia 1998 r.

 

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 

Na podstawie art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 i Dz.U. Nr 160

poz. 1083 ) oraz art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,

art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie terytorialnym ( Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74,

Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622,

z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686,

Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 )

Rada Miejska   uchwala  co następuje :

§1

1. Wprowadza się na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski opłatę prolongacyjną z tytułu odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy.

2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę ogłaszanej przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej" Monitor Polski"

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

 

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz zostanie podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 roku.