Uchwała  nr   XV / 145 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09 lipca 1999r.

 

w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Na podstawie art. 58 ust. 6, art. 60 ust. l i art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 ) w związku z § 2 uchwały Nr XI/109/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 kwietnia 1999 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowcu Św. Rada Miejska uchwala , co następuje:

 

§ 1

Nadaje się Zespołowi Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim  Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

 

§ 3

Uchwała    podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie    Miasta    oraz w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Załącznik nr 1

do uchwały nr XV/145/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09.07.1999 r.

 

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

§ 1.

 

Nazwa szkoły brzmi „Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowcu Św." W dalszym ciągu nazwę tej szkoły będzie oznaczać się skrótem ZSP.

 

§ 2.

Siedziba ZSP mieści się w Ostrowcu Św. os. Słoneczne 37.

 

§ 3.

Jednostkami organizacyjnymi ZSP są szkoły:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6   w Ostrowcu Św.

W dalszym ciągu nazwę tej szkoły będzie oznaczać się skrótem PSP.

2. Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Św.

W dalszym ciągu nazwę tej szkoły oznaczać się będzie skrótem PG.

 

§ 4.

1. ZSP używa pieczęci urzędowej z napisem Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającej nazwę zespołu.

2. Tablice i stemple PSP i PG wchodzące w skład ZSP powinny zawierać nazwę zespołu i nazwy tych szkół.

 

§ 5.

Organem prowadzącym dla PSP jest Gmina Ostrowiec Św.

 

Cele i zadania szkoły

 

§ 6.

1. ZSP realizuje cele i zadania określone w:

1) ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami);

2) ustawie z dnia 8 stycznia 1999 roku - przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego ( Dz. U. Nr 12, poz. 96 );

3) przepisach wykonawczych do ustaw wymienionych w pkt. l i 2;

4) innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

 

2. Wszystkim uczniom PSP stwarza warunki realizacji programów 6-letniej szkoły podstawowej, określonych przepisami oświatowymi.

3.Wszystkim uczniom PG stwarza warunki realizacji programów gimnazjów określonych przepisami oświatowymi.

4.Cele, o których mowa wyżej w § 6, osiąga szkoła w ramach obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i zajęć pozalekcyjnych we współpracy z rodzicami, samorządem uczniowskim, przedstawicielami organizacji uczniow­skich, organizacjami i stowarzyszeniami pozaszkolnymi.

 

§ 7.

ZSP zabezpiecza uczniom oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę poza jej terenem.

 

§ 8.

1. ZSP    zabezpiecza   warunki   lokalowe dla funkcjonowania   szkolnej   służby zdrowia, troszcząc się o wyposażenie szkolnych gabinetów lekarskich.

2. Dopuszcza się możliwość korzystania przez uczniów PSP i PG ze wspólnych gabinetów szkolnej służby zdrowia.

 

§ 9.

1. ZSP zabezpiecza warunki dla organizowania dożywiania uczniów za odpłatnością rodziców, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych sponsorów.

2. Dopuszcza się   funkcjonowanie   zintegrowanej   organizacji  dożywiania dla wszystkich uczniów ZSP.

 

§ 10.

1. ZSP   opracowuje    wewnętrzny   program    pomocy    socjalnej dla  uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.

2. ZSP   opracowuje   wewnętrzny   program opieki   nad   uczniami   szczególnie uzdolnionymi.

 

§ l1.

  Podstawową jednostką organizacyjną pracy dydaktyczno-wychowawczej jest oddział szkolny.

2.   Liczebność oddziału szkolnego określa organ prowadzący.

3. Dyrektor  ZSP   powierza  uczniów  danego   oddziału  szczególnej   opiece wychowawczej nauczycielowi zwanemu wychowawcą klasowym.

4. Szczegółowe zadania  wychowawcy klasowego określa dyrektor ZSP.

5. Za zgodą organu prowadzącego w nauczaniu niektórych przedmiotów może być stosowany podział oddziału na grupy ćwiczeniowe.

6. W  szczególnie   uzasadnionych   przypadkach    organ   prowadzący   może zadecydować o indywidualnym trybie nauczania uczniów.

 

Organy zespołu

 

§ 12.

Organami ZSP są:

1) dyrektor zespołu,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców,

4) rada szkoły,

5) samorząd uczniowski.

 

§ 13.

1. Dyrektorem Zespołu Nr 3 jest dyrektor PG Nr 3   w Ostrowcu Św.

2. Dyrektor zespołu w szczególności:

1) kieruje    bieżącą    działalnością   dydaktyczno - wychowawczą szkoły  oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2) sprawuje   nadzór   pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nad uczniami,

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w  ramach jej kompetencji stanowiących,

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także   organizuje   administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

6) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników,

7) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym praco­wnikom szkoły,

8) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowni -ków szkoły,

9) przewodniczy posiedzeniom rady pedagogicznej ZSP,

10) odpowiada za realizację obowiązujących aktów prawnych oraz zadań zleco­nych przez organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

11) wypełnia wszystkie zadania wynikające z obowiązków i uprawnień kierownika zakładu pracy.

 

§ 14.

1.   Radę pedagogiczną ZSP stanowią wszyscy pracownicy pedagogiczni PSP i PG.

2.   Radę pedagogiczną PSP stanowią wszyscy pracownicy pedagogiczni PSP.

3.      Radę pedagogiczną PG stanowią wszyscy pracownicy pedagogiczni PG.

 

§ 15.

1. Przewodniczącym rady pedagogicznej ZSP jest dyrektor ZSP.

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej PSP jest dyrektor ZSP, który tę funkcję może powierzyć wicedyrektorowi d/s PSP.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej PG jest dyrektor ZSP, który tę funkcję może powierzyć wicedyrektorowi d/s PG.

 

§ 16.

1. Rada szkoły ZSP:

1) dokonuje zmian w statucie ZSP,

2) opiniuje plan remontów i inwestycji.

3) może  występować z   wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora ZSP.

2. Rady pedagogiczne PSP i PG   korzystają z uprawnień i realizują zadania zgodnie   z   ustawą  o   systemie   oświaty  oprócz   spraw  zastrzeżonych  do rozstrzygnięcia przez radę pedagogiczną ZSP.

3. Szczegółowy tryb pracy rad pedagogicznych ZSP, PSP, PG określają te rady pedagogiczne w swoich regulaminach.

 

§ 17.

1. W PSP i PG   działają  rady   rodziców   stanowiące   reprezentację rodziców wszystkich uczniów.

2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców na walnym zebraniu rodziców szkoły oraz gimnazjum zwołanych przez dyrektora ZSP. Uchwała ta jest prawomocna, niezależnie od stanu obecności rodziców na tym zebraniu.

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem ZSP. Regulamin ten precyzuje w szczególności zasady gospodarki   finansowej funduszami pochodzącymi z dobrowolnych składek rodziców.

4. Rada  rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora ZSP z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

5. W   każdym  posiedzeniu  rady  rodziców  bierze   udział dyrektor ZSP lub upoważniony  przez niego członek kierownictwa szkoły. Ma on obowiązek dostarczać radzie rodziców wszystkich potrzebnych informacji o placówce i odnosić się   do wszystkich wniosków zgłoszonych przez członków rady dotyczących pracy placówki.

 

§ 18.

1. W PSP i PG działają samorządy uczniowskie, zwane dalej „samorządem".

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie.

3. Zasady  wybierania  i  działania   organów   samorządu  określa   regulamin uchwalony przez ogół uczniów. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem ZSP.

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, dotyczących realizacji praw uczniów, a w szczególności:

1)   prawo do zapoznania się z programem nauczania,

2)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)   prawo do organizowania życia szkolnego,

4)   prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5)   prawo  do  organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej i rozrywkowej,

6)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

6. Opiekun samorządu ma obowiązek przekazywać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie organu samorządu.

7. Dyrektor   szkoły  określa  stałe   godziny,   w  których  przyjmuje  młodzież w sprawach związanych z jej pobytem w szkole.

 

§ 19.

1. W PSP i PG działają rady szkoły.

2. Skład rady szkoły, tryb jej postępowania oraz kompetencje reguluje ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty art. 50-54.

 

§ 20.

1. Dyrektor ZSP zabezpiecza warunki organizacyjne i materialne działalności organów szkoły, a także służy niezbędnymi informacjami, o które się do niego zwrócą.

2. Dyrektor szkoły publikuje wszystkie decyzje stanowiące organów zespołu w  biuletynie szkolnym, którego jeden egzemplarz jest do wglądu w bibliotece szkolnej. Ponadto przekazuje je wymienionym adresatom oraz kontroluje ich realizację.

 

§ 21.

1. W ZSP funkcjonuj ą następujące stanowiska kierownicze :

1) dyrektor ZSP,

2) wicedyrektorzy ZSP,

3) główny księgowy ZSP.

2. Liczbę wicedyrektorów ustala organ prowadzący.

3. Organ prowadzący może wprowadzić inne stanowiska kierownicze.

4. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków dyrektora ZSP nadaje organ prowadzący.

  1. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków pozostałych osób pełniących stanowiska kierownicze określa dyrektor ZSP.

 

Obwód szkolny i obowiązek szkolny

 

§ 22.

1. Obwód szkolny dla PSP ustalony jest decyzją Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 12 stycznia 1993 roku Nr 202/93 .

2. Obwód PG ustalony jest w uchwale Rady Miejskiej IX/83/99 z dnia 26 lutego 1999 roku.

3. Do szkół wchodzących w skład ZSP mogą uczęszczać uczniowie, których rodzice ( opiekunowie ) zamieszkują poza ich obwodami.

4. Szczegółowe zasady przyjmowania do PSP i PG uczniów spoza obwodów tych szkół określa organ prowadzący szkołę.

 

§ 23.

1. Nauka w PSP i PG jest dla uczniów realizacją obowiązku szkolnego.

2. Szczegółowe zasady realizacji i nadzorowania obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.

 

Organizacja, mienie szkolne ZSP.

 

§ 24.

1. PSP i PG są odrębnymi zakładami pracy działającymi w formie jednostek budżetowych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

2. Kierownikiem obydwu zakładów pracy jest dyrektor ZSP.

3. Budżetami obydwu jednostek budżetowych zarządzają dyrektor ZSP i główny księgowy ZSP.

4. Każdy pracownik świadczący pracę na rzecz ZSP może być pracownikiem PSP i PG, w różnych częściach etatu przy czym jego przynależność pracowniczą do jednego z tych zakładów określa dyrektor ZSP.

5. Dyrektor ZSP może zdecydować, aby w przydziale czynności danego pracownika były zadania stanowiące świadczenia dla obydwu zakładów pracy.

6. Przeniesienie pracownika z PSP do PG i odwrotnie odbywać się może na zasadzie porozumienia stron.

7. Dyrektor ZSP jest pracownikiem PG.

8. O przynależności głównej księgowej ZSP do jednego z zakładów pracy decyduje dyrektor ZSP.

 

§ 25.

1. Obecny majątek inwentarzowy PSP staje się z dniem l września 1999 roku majątkiem inwentarzowym PG.

2. Z dniem l września 1999 roku PSP korzysta z części majątku inwentarzowego PG zdecydowanej przez dyrektora ZSP na zasadach bezpłatnego użyczenia.

3. Zakupione po l września 1999 roku przedmioty trwałe z budżetu PSP lub ze środków pozabudżetowych tej szkoły stają się składnikami majątku inwentarzowego PG .

4. Materiały biurowe oraz żywnościowe, nieodzowne do bieżącego funkcjonowa­nia PSP, pozostaną na kartotekach PSP.

5. Część wyposażenia dydaktycznego sal lekcyjnych zarejestrowanych w kartotekach oraz materiały podręczne przeznaczone do utrzymania czystości, drobnych remontów, urządzenia gospodarcze powinny z dniem l września 1999 roku być zarejestrowane w kartotekach magazynu podręcznego PG.

Finansowanie ZSP.

 

§ 26.

1. Zasady   gospodarki   finansowej   PSP   i   PG   określają: ustawa o finansach publicznych oraz odrębne przepisy.

2. Potrzeby finansowe PSP są zabezpieczane z budżetu PSP, zaś potrzeby PG z budżetu PG.

3. Opłaty za zużycie ciepła, energii elektrycznej, wody, gazu oraz rachunki telefoniczne są regulowane z budżetów PSP i PG wg proporcji ustalonej przez dyrektora ZSP.

4. Decyzję o zakresie i finansowaniu remontów inwestycyjnych podejmuje organ prowadzący.

Zasady wykorzystania bazy lokalowej ZSP

 

§ 27.

1. Działalność dydaktyczna PSP i PG odbywa się w dwóch oddzielnych kompleksach pomieszczeń dydaktycznych.

2. Dopuszcza się możliwość korzystania przez obydwie szkoły ze wspólnej pracowni komputerowej, sali gimnastycznej i boisk sportowych oraz biblioteki szkolnej z czytelnią.

3. Wskazanym jest, aby obydwie szkoły miały wyodrębnione szatnie, sanitariaty uczniowskie, sekretariaty, pokoje nauczycielskie .

4. Obydwie szkoły mają wspólną stołówkę szkolną, gabinet lekarski, archiwum, księgowość.

5. PSP ma wydzieloną świetlicę szkolną.

  1. Rolę świetlicy szkolnej dla uczniów PG spełnia czytelnia.

 

Pracownicy ZSP

 

§ 28.

1.W   PSP  i  PG zatrudnieni  są pracownicy  pedagogiczni  na  następujących stanowiskach:

1) nauczyciele,

2) nauczyciele - bibliotekarze,

3) pedagodzy (psychologowie szkolni),

4) wychowawcy świetlicy.

2. Liczbę  etatów  na  poszczególnych  stanowiskach  ustala  organ  prowadzący w arkuszach organizacyjnych poszczególnych szkół.

3. Kwalifikacje pracowników pedagogicznych wynikają z odrębnych przepisów oświatowych i są potwierdzane przez organ pełniący nadzór pedagogiczny.

4. Szczegółowe przydziały obowiązków, tygodniowe pensum pracy tych pracowników oraz wynagrodzenie ustala dyrektor ZSP, kierując się stosownymi przepisami oświatowymi.

 

§ 29.

1. W PSP i PG zatrudnieni są pracownicy administracyjno-obsługowi.

2. Wykaz stanowisk pracy oraz ich liczbę określa organ prowadzący w arkuszach organizacyjnych poszczególnych szkół.

3. Kwalifikacje pracowników, szczegółowe przydziały czynności oraz ich wynagro­dzenie  ustala dyrektor ZSP.

Organizacja działalności pedagogicznej ZSP

 

§ 30.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 31.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w ZSP w danym roku szkolnym określają arkusze organizacyjne PSP i PG opracowane przez dyrektora ZSP najpóźniej do 15 maja każdego roku i zatwierdzone przez organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności liczbę oddziałów, uczniów, ogólną liczbę godzin przedmiotów ( zajęć wychowawczych) i zajęć obowiązkowych, liczbę godzin i rodzaj zajęć nieobowiązkowych finansowanych z budżetu szkół, przydział godzin nauczycielom, obsadę pedagogiczną-pozalekcyjną wykaz etatów pracowników administracyjno-obsługowych.

3. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych określa tygodniowy rozkład lekcji PSP i PG opracowany przez dyrektora ZSP.

4. Mogą być organizowane zajęcia z uczniami nie ujęte w arkuszu organizacyjnym, jeśli nie są opłacane z budżetu szkoły.

 

§ 32.

1. Podstawową formą pracy dydaktyczno-wychowawczej jest system klasowo-lekcyjny.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut

3. Poza systemem klasowo-lekcyjnym mogą odbywać się następujące rodzaje zajęć z uczniami:

1) zajęcia wyrównawcze,

2) zajęcia w grupach przedmiotowych,

3) wycieczki,

4) obozy młodzieżowe,

5) zajęcia świetlicowe,

6) koła przedmiotowe , zespoły  zainteresowań ,

7) zajęcia korekcyjne - kompensacyjne.

Zajęcia te odbywają się w grupach wewnątrzoddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych.

4. Zajęcia, o których mowa w ust.3, objęte są również nadzorem pedagogicznym dyrektora ZSP.

5. Liczebność grup uczniowskich, odbywających zajęcia, o których mowa w ust.3, określają odrębne przepisy.

Przepisy przejściowe

 

§ 33.

1. Do  końca  roku szkolnego 1999/2000   klasy  ósme dotychczasowej szkoły podstawowej są prowadzone w strukturze sześcioletniej szkoły podstawowej.

2. Uczniowie będący w dniu l września 1999 roku  uczniami  klas ósmych dotychczasowej szkoły podstawowej   kończą tę szkołę na dotychczasowych zasadach oraz kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

3. Nauczyciele uczący w klasach ósmych są członkami rady pedagogicznej PSP.

4. Rada pedagogiczna PSP posiada wszystkie ustawowe uprawnienia wobec uczniów klas ósmych.

5. Wydatki związane z prowadzeniem klas ósmych pokrywane są  z budżetu PSP.

 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 34.

1. Upoważnia   się   radę   pedagogiczną ZSP   do   wprowadzenia   w   terminie do końca września 1999 roku stosownych uzupełnień w powyższym statucie.

2. Wprowadzone uzupełnienia nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem szkolnym oraz z uregulowaniami zawartymi w niniejszym statucie.