Uchwała  nr   XV / 146 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09 lipca 1999r.

 

 

 

w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń    publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św.

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 , art. 14 ust. 5 i art. 79 ust. l ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67 , poz. 329 i Nr 106 , poz. 496 , z 1997 r. Nr 28 , poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162 , poz. 1126) oraz art. 7 ust. l pkt. 7 , art. 40 ust. 2 pkt. 4,    art. 41 ust.  l i art. 42 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 1996 r. Nr 13 , poz. 74, Nr 58 , poz. 261 , Nr 106 , poz. 496 i Nr 132 , poz. 622 z 1997 r. Nr 9, poz. 43 , Nr 106 , poz. 679 , Nr 107 , poz. 686 , Nr 113 , poz. 734 i Nr 123 poz. 775 oraz z  1998 r. Nr 155 , poz. 1014 i Nr 162 , poz. 1126 ) Rada Miejska uchwala, co następuje :

 

§ 1

1. Ustala się opłatę miesięczną za świadczenia realizowane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ostrowiec Św. związane z organizowaniem żywienia dzieci w wysokości 10 % najniższego wynagrodzenia miesięcznego za pracę  pracownika ustalanego w drodze rozporządzenia przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola.

2. Opłatę określoną  w ust. l wnoszą rodzice   ( opiekunowie ) dziecka, które korzysta z żywienia organizowanego przez przedszkole.

3. Opłata określona w ust. 1. może być zmniejszona o 50 % na drugie dziecko i następne dziecko uczęszczające do tego samego przedszkola. 4. Umożliwia się także stosowanie zwolnień i ulg z opłat określonych w ust. l w  następujących przypadkach:

l/ ciągłej   nieobecności dziecka w przedszkolu, trwającej co najmniej 15 kolejnych dni spowodowanej pobytem w sanatorium , szpitalu i długotrwałą udokumentowaną chorobą,

21 wypadków losowych rodziców lub opiekunów dziecka a w szczególności: zgonu , trwałego kalectwa , długotrwałej choroby , pożaru , powodzi, kradzieży.

 

§ 2.

Do udzielania ulg i zwolnień, o których mowa  w § l właściwi są dyrektorzy przedszkoli w porozumieniu z radami rodziców przedszkoli.

 

§ 3.

Oprócz opłaty, o której mowa w § l rodzice ( opiekunowie ) dziecka korzystają­cego z żywienia w przedszkolu opłacają koszt surowca niezbędnego do przygotowania posiłku w oparciu o kalkulacje ustaloną przez dyrektora danego przedszkola w porozumieniu z radą rodziców przedszkola.

 

§ 4.

Rada rodziców przedszkola w porozumieniu z dyrektorem przedszkola może organizować i finansować zajęcia dodatkowe z dziećmi. Nadzór pedagogiczny nad tymi zajęciami sprawuje dyrektor przedszkola.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta .

 

§ 6.

Traci moc uchwała nr LXIV/705/98 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad korzystania z przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św. oraz wysokości opłat z tego tytułu.

 

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta , w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przedszkolach na terenie miasta.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem l września 1999 roku.