Uchwała  nr   Xv / 149 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09 lipca 1999r.

 

w sprawie powołania Komisji d/s Strategi Ekorozwoju w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

 

Na podstawie art.21. ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 1996r. Nr 13,poz.74 i Nr 58,poz.261,Nr 106 poz. 496,Nr 132, Dz.U. z 1997 Nr 9,poz.43, Nr 106 poz.679,Nr 107 poz. 686,Nr 113 poz. 734 i Nr 123,poz. 775 i z 1998r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126 ) art. 90 ust. l i 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U.z 1994r Nr 49,poz.l96 ,Dz.U. z 1995r. Nr 90,poz.446,Nr 141,poz. 692, z 1996. Nr 106,poz.496: Nr l32,poz.622, z 1997 Nr 46,poz 296, Nr 96,poz.592 i Nr 121 poz.770,Nr 133,poz.885 oraz z 1998r. Nr 106 poz. 668 ) oraz uchwałą Nr XV/148/99 Rady

Miejskiej z dnia09.07.1999w sprawie opracowania programu zrównoważonego   rozwoju oraz ochrony środowiska Rada  Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

Powołuje  się  doraźną     Komisję  d/s   Strategii  Ekorozwoju  w  Gminie  Ostrowiec Świętokrzyski, zwaną dalej "Komisją"

 

§ 2

 Ustala się skład osobowy Komisji:

1.Przewodniczący Komisji -P.Krzysztof Gruszka -Wiceprezydent  Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

2. Członkowie Komisji:

2. l .P.Henryk Połoński - Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

2.2.P. Jarosław Rusiecki -Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

2.3.P.Janusz Skrzypczyński-Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

2.4.P.Maciej Giermasiński - Starosta Powiatu Ostrowieckiego

2.5.P.Maciej Kuszewski -Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

2.6.P Stanisław Wodyński -Zarząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

2.7.P.Ryszard Kołbuc - Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

2.8.P.Lech Janiszewski -Komisja Budżetu ,Promocji i Współpracy

2.9.P.Mirosław Zgadzajski - Komisja Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

2.10.P.Ryszard Łojek - Komisja Sportu,Kultury Fizycznej i Rekreacji 2.11 .P.Piotr Leśny - Komisja Samorządowa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich

2.12.P. Andrzej Żelazny- Komisja Rozwoju Gospodarczego,Inwestycji i Mienia Komunalnego

2.13.P.Antoni Maciejko -Komisja Edukacji i Kultury

2.14.P.Krystyna Alicja Pastuszko - Komisja d/s Rodziny,Młodzieży i Polityki Społecznej 2. l S.P.Andrzej Broda -Komenda Powiatowa Policji

2.16.P.Józef Tyburczy- Wyższa Szkoła Biznesu

2.17.P.Andrzej Szczypkowski - Liga Ochrony Przyrody

2.18.P.Marian Banaszek - Towarzystwo Miłośników Ostrowca Św.

2.19.P.Wojciech Walerowicz - Cech Rzemiosł Różnych

2.20.P.Danuta Bałczewska - Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy

2.21.P. Janusz Sielecki PGNiG -Rozdzielnia Gazu w Ostrowcu Św.

2.22.P.Janusz Parszowski - Rejonowy Zakład Energetyczny 2.23 .P. Andrzej Sosnowski - P.Huta "Ostrowiec "

2.24.P.Wojciech Kotasiak - Muzeum Historyczno-Archeologiczne

2.25.Ks.Dziekan Tadeusz Lutkowski -Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Michała

2.26.P.Jerzy Stupnicki -Powiatowy Urząd Pracy

2.27. P.Tomasz Góra - Przedstawiciel Młodzieży .

 

§ 3

Przedmiotem działania Komisji będzie koordynacja prac nad tworzeniem projektu gminnego programu zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska,we współpracy z przedstawicielami PROJECTU UMBRELLA

 

§ 4

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 5

 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.