Uchwała  nr   Xv / 150 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09 lipca 1999r.

 

w sprawie utworzenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 3 i art. 18 ust.2 pkt.9 lit. f i lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.. z 1996r. Nr 13,poz.74 i Nr 58, poz.261, Nr 106 poz. 496,Nr 132,Dz.U. z 1997 Nr 9,poz.43,Nr 106 poz. 679,Nr 107 poz.686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123,poz.775, i z 1998r. Nr 155 poz.1014 i Nr 162 poz. 1 126/   oraz art. 2 i art. 9 ustawy z

       dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 1997r Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.

          679,Nr 121 poz. 170 iż 1998 N r 106 poz. 668 / Rada    M i e j s k a uchwala, co
następuje :

 

§ 1

1. Tworzy się Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" z siedzibą w Janiku (gm.Kunów) zwaną dalej "Spółką", z udziałem Gmin: Ostrowiec Świętokrzyski,Kunów,Bodzechów,Ćmielów, Łagów, Waśniów Wojciechowice i Bałtów.

2.Czas trwania Spółki jest nieograniczony

 

§ 2

 

Przedmiotem działania Spółki jest:

1) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (Nr EKD - 25.24)

2) produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych,gdzie indziej nie sklasyfikowana ( Nr EKD - 26.82)

3) zagospodarowanie metalowych odpadów   i złomu (Nr EKD -37.10)

4) zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych (NrEKD -   37.20)

5) specjalistyczne prace budowlane (Nr EKD - 45.25 )

6) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską (Nr EKD - 45.50)

7) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu ( Nr EKD -51.57)

8) towarowy transport drogowy (Nr EKD - 60.25)

9) działalność innych agencji transporowych (Nr EKD -63.40 )

10)działalność w zakresie architektury,inżynierii i pokrewne doradztwo techniczne (Nr EKD -74.20)

11) badania i analizy techniczne (Nr EKD -74.30 )

12) reklama ( Nr EKD -74.40)

13) odprowadzanie ścieków,wywóz śmieci,usługi sanitarne i pokrewne (Nr EKD - 90.00)

 

§ 3

l .Kapitał zakładowy Spółki wynosi l 200 139 zł(słownie: jeden milion dwieście tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych ) i dzieli się na równe i niepodzielne udziały po 100 zł każdy.

2.Gmina Ostrowiec Świętokrzyski obejmuje 8828 udziałów po 100 zł każdy, o łącznej wartości 882 822 zł (słowni: osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote)

3.Udziały, o których mowa w ust.l Gmina Ostrowiec Św. pokrywa wnosząc   do Spółki aport w postaci:

a) gruntu o powierzchni 5,69 ha o wartości 25 612,0 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych ), na którym zlokalizowane jest wysypisko , zabudowanego .

- budynkiem administracyjno-socjalnym o wartości 56 405,0zł ( słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięć złotych )

- magazynem materiałów łatwopalnych- o wartości 22.345,0zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych )

- budynkiem stacji transformatorowej o wartości 37 823,0zł (słownie, trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote)_

- wiatą na sprzęt mechaniczny i surowce wtórne o wartości -64 876,0zł (słownie.sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złote )

- zbiornikiem przeciwpożarowym o wartości - 24 424,0zł (słownie, dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia cztery złotych)

- zbiornikiem bezodpływowym o wartości - 17 787,0 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych)

- ogrodzeniem o wartości - 62 072,0zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dwa złote)

- masztem antenowym o wartości 8 470,0zł ( słownie .osiem tysiący czterysta siedemdziesiąt złotych)

- placami i chodnikami o wartości 54 579,0zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych)

- oświetleniem terenu o wartości - 21 146 zł( słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto czterdzieści sześć   złotych)

- skarpą o wartości - 34 363,0zł ( słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote)

- kablową linią zasilającą obiekty na wysypisku o wartości - 13 696,0zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset  dziwięćdziesiąt sześć złotych )

- kablową linią energetyczną zasilającą studnię o wartości - 36 081,0zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych)

- kablową linią zasilającą wysypisko o wartości - 229 021,0zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych)

- rurociągiem od studni do wysypiska o wartości 35 113,0zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto trzynaście złotych)

- studnią głębinową  o wartości - 30 756,0zł (trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych)

- boksami do segregacji odpadów o wartości - 3 391,0 zł (trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych)

-   wagą samochodową ze szlabanem o wartości 104 862,40zł( słownie: sto cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote, czterdzieści groszy)

-    

§ 4

Upoważnia się  Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do zawarcia umowy   Spółki i wniesienia aportu na rzecz Spółki.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.