Uchwała  nr   Xv / 151 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09 lipca 1999r.

 

w sprawie :zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Na podstawie art.7 ust. l pkt.7 ust art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, oraz Dz.U. z 1997 Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734 , Nr 123 poz.775 z 1998r.Nr 155 poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 ) Rada Miejska uchwala co następuje :

 

§ 1

1.Upoważnia się Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do wynegocjowania najkorzystniejszych warunków zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 112 000,00 zł. / słownie : sto dwanaście tysięcy złotych/ z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego " Stacji składowania odpadów niebezpiecznych i poawaryjnych"

2.Umowa pożyczki, o której mowa w ust. l dla jej ważności wymaga akceptacji odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Ostrowcu Św.

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Św.

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.