Uchwała  nr   Xv / 152 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09 lipca 1999r.

 

w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. - Zarządem Miasta a Powiatem Ostrowieckim - Zarządem Powiatu dotyczący budowy wspólnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

 

Na podstawie art.9 ust.1 i art.18 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r.nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496 i Nr 132, poz.622 z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734 i Nr 123, poz.775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. - Zarządem Miasta a Powiatem Ostrowieckim - Zarządem Powiatu dotyczącego wspólnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wydatki związane z realizacją porozumienia, o którym mowa w §1 znajdą pokrycie w budżecie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na rok 1999 dz. 91 rozdz. 9146 w kwocie 350 tyś. zł., a w latach przyszłych zostaną pokryte z budżetów lat następnych.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

Załącznik

do uchwały nr XV/152/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09.07.1999 r.

 

Porozumienie

 

zawarte w dniu ............. w Ostrowcu Św. pomiędzy Gminą Ostrowiec Św.

 

Zarządem Miasta Ostrowca Św. a Powiatem Ostrowieckim - Zarządem Powiatu budowę wspólnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

 

Strony    uznają    pilną    potrzebę    budowania    wspólnego    Zintegrowanego    Systemu

Informatycznego zwanego dalej „ZSI" bazującego na wspólnych bazach danych, umożliwiającego pełny i bezpośredni dostęp do określonych prawem danych wszystkim służbom miejskim i powiatowym.

 

§ 2

Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich kroków koniecznych do jak najszybszego rozpoczęcia budowy "ZSI" i zobowiązują się doprowadzić to zadanie do końca.

 

§ 3

Strony uznają, iż realizację budowy i eksploatacji ZSI będzie organizował i prowadził Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez Referat Informatyki w Wydziale Organizacyjno -Prawnym, dopasowując jego strukturę i organizację do realizacji tego zadania. Zasady finansowania budowy ZSI i eksploatacji ZSI podane są w §9 niniejszego porozumienia.

 

§ 4

Powiat Ostrowiecki podpisze umowę z Gminą Ostrowiec Św.  na budowę, wdrożenie i eksploatację "ZSI" na zasadach odpłatności przedstawionych w § 9.

 

§ 5

Zarząd Miasta Ostrowca Św.  wspólnie z Zarządem Powiatu     Ostrowieckiego ogłoszą przetargi i w ich wyniku zawrą umowy na poszczególne elementy "ZSI":

1) sprzęt komputerowy

2)  systemy operacyjne oraz inne oprogramowanie

3) sieć strukturalną dla "ZSI"

4) zintegrowany system aplikacji i baz danych

 

§ 6

Przetargi będą obejmować całość budowy "ZSI", natomiast umowy z dostawcami będą zawierać klauzurę umożliwiającą realizowanie i płatność poszczególnych etapów wymienionych w harmonogramie oddzielnie, odrębne na rzecz Powiatu Ostrowieckiego i Gminy Ostrowiec Św.

 

§ 7

Zakres i kolejność etapów będzie ustalał zespół roboczy składający się z przedstawicieli:

1) Urzędu Miasta Ostrowca Św. - w osobach wiceprezydenta miasta, sekretarza

gminy, skarbnika gminy

2)  Starostwa Powiatowego - w osobach wicestarosty, sekretarza powiatu, skarbnika

powiatu

3) Kierownik Ref. Informatyki Wydziału Organizacyjno - Prawnego Urzędu Miasta

4) Dostawców i Wykonawców -   w oparciu o harmonogramy zaproponowane przez Dostawców.

Struktura „ZSI" będzie obejmować następujące elementy (warstwy):

1.   warstwa sieciowa - w technologii Fast Ethernet lub ATM składającą się z:

1)  sieci    szkieletowej    łączącej    lokalizacje    obu    jednostek    zrealizowanej w technologii światłowodowej

2)  sieci strukturalnej zrealizowanej w okablowaniu UTP Kat 5.

3) łącza dzierżawionego dla potrzeb teletransmisji i internetu

4) zabezpieczenia sprzętowego i programowego sieci.

2.   warstwa sprzętowa:

1)  stanowiska pracy w systemie "ZSI" - komputery klasy PC

2)  serwery baz danych, aplikacji i serwery dedykowane  - komputery typu RISC lub wieloprocesorowe PC

3) pamięci masowe, drukarki i inne wyposażenie stanowisk komputerowych.

4)  system zasilania awaryjnego

3.   warstwa programowa:

1)  zintegrowane systemy baz danych i aplikacji

2)  sieciowe systemy operacyjne - UNIX , Windows NT

3) oprogramowanie biurowe i narzędziowe

 

§ 9

1.   Koszt budowy „ZSI" poniosą obie strony porozumienia po 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) wartości w zakresie:

A. dostawy, montażu, wdrożenia i zabezpieczenia eksploatacji wspólnych elementów „ZSI", do których zaliczamy elementy poszczególnych warstw:

1) warstwa sprzętowa:

a)   serwery baz danych

b)  serwer aplikacji

c)  serwer sieci internet i internet

d)  system zabezpieczeń sieci internet i internet - sprzęt

e)  dzierżawa łączy telekomunikacyjnych

f)   system zasilania awaryjnego wymienionych wyżej jednostek

2) warstwa oprogramowania:

a)  sieciowe systemy operacyjne

b) zintegrowany system aplikacji i bazy danych

c)  oprogramowanie dla sieci internet i internet

d) wspólne moduły aplikacji programowych

e)  archiwizacja danych

f)   oprogramowanie   narzędziowe   dla   aplikacji   i   wymienionych   wyżej

systemów

3) warstwa sieciowa - okablowanie szkieletowe łączące lokalizacje obu stron oraz koszty dostępu do zewnętrznych sieci informatycznych, korzystania z usług e-mail i innych usług sieciowych.

B. usług i prac wykonywanych przez Referat Informatyki Wydz. Organizacyjno-Prawnego dotyczących wspólnych elementów ZSI obejmujących m.in.:

prace przygotowawcze, nadzór realizacji budowy ZSI, projekty, analizy, wdrożenia, administrację systemu sieciowego, administrację systemu ZSI i jego podsystemów, obsługę i modernizację oprogramowania, szkolenia, serwis sprzętowy, archiwizację i zabezpieczenie danych, asystę techniczną i inne usługi związane z całokształtem funkcjonowania, rozwoju i doskonalenie "ZSI";

2.   Każda ze stron ponosi 100% (słownie: sto procent) kosztów w zakresie:

A. dostawy, wdrożenia, zabezpieczenia eksploatacji elementów sprzętowych, programowych i sieciowych eksploatowanych przez daną stronę do których zaliczamy:

1)  sprzęt komputerowy: komputery, drukarki, skanery itp.

2) oprogramowanie:

a)  licencje dostępowe do systemu baz danych

b) moduły aplikacji programowych

c)  licencje aplikacji

d) licencje na oprogramowanie biurowe

3) sieć:

a)  okablowanie strukturalne w ramach siedziby danej jednostki

b) urządzenia  sieciowe   (krosownice,   koncentratory,   karty   sieciowe  itp.) montowane w budynkach danej jednostki

c)  licencje dostępowe do sieci

B. usług i prac wykonywanych przez Referat Informatyki Wydz. Organizacyjno-Prawnego dotyczących elementów ZSI eksploatowanych przez daną stronę, obejmujących m.in.:

prace przygotowawcze, projekty, analizy, wdrożenia, administrację, obsługę i modernizację oprogramowania, szkolenia, serwis sprzętowy, archiwizację i zabezpieczenie danych, asystę techniczną i inne usługi wymagane dla poprawnej pracy systemu i poszczególnych jego elementów,

3.   Rodzaj, ilość i koszt poszczególnych elementów będzie możliwy do ustalenia po rozstrzygnięciu poszczególnych przetargów.

4.   Dokładny kosztorys i harmonogram budowy "ZSI" powstanie dla poszczególnych elementów po zakończeniu postępowań przetargowych w oparciu o projekt i technologię proponowane przez Dostawców ł Wykonawców.

5.                  Płatności związane z budową dostawą, wdrożeniem i eksploatacją będą określone w umowach z dostawcami i wykonawcami - stosownie do treści ust. l-4. Podstawą do regulowania płatności będą faktury wystawione na Gminę Ostrowiec i Powiat Ostrowiecki

 

§ 10

Strony zobowiążą podległe im jednostki do uzgadniania z Referatem Informatyki w Wydziale Organizacyjno - Prawnym Urzędu Miasta decyzji dotyczących komputeryzacji i informatyzacji w celu zabezpieczenia realizacji jednolitego systemu „ZSI" .

 

§ 11

Przed przystąpieniem do realizacji „ZSI" Zarząd Miasta Ostrowca Św. i Zarząd Powiatu Ostrowieckiego podejmą uchwały określająca szczegółowe warunki organizacyjne wdrożenia i eksploatacji "ZSI" jak również dostosowujące "ZSI" do ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§ 12

W sprawach nieuregulowanych od  niniejszego porozumienia będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

§ 13

Niniejsze porozumienie sporządzone jest w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.