Uchwała  nr   Xv / 153 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09 lipca 1999r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski.

Na podstawie art. 4' ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984r. Nr 34 poz. 184, z 1987r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35 poz. 192, z 1990 r. Nr 34 poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73 poz. 321 i Nr 94, poz. 419 oraz z 1993 r. Nr 40 poz. 184 z 1996 r. Nr 127, Nr 121 poz. 593 z 1997r. Nr 88 póz. 554 i Nr 113 poz. 732, Nr 121 póz. 770 i z 1998r. Nr 106 poz.668/ oraz art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622 z 1997r Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.678, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 Nr 123 poz. 775 i z 1998r. Nr 155 poz. 1014 , Nr 162 poz. 1126 oraz uwzględniając wnioski Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rada Miejska uchwala, co następuje.